W imieniu Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) oraz Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w X Sympozjum AECEF: „Cooperation between Universities and Industry in the Education and Employment of Civil Engineers: Current Expectations, Future Challenges”, które odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej (www.aecef2019.pwr.edu.pl).

Ideą Sympozjum jest stworzenie możliwości spotkania reprezentantów europejskich (choć nie tylko) uczelni, na których kształceni są inżynierowie budownictwa, z przedstawicielami szeroko rozumianego przemysłu związanego z budownictwem. Celem spotkania jest dyskusja nad aktualnym stanem współpracy w obszarach kształcenia i zatrudniania absolwentów, a także w zakresie badawczo-naukowym, oraz wspólne określenie sposobów działań w przyszłości, w celu rozwiązywania wyzwań stawianych przez globalizację i zmiany środowiska.

AECEF zostało powołane w 1992 r., w Pradze, z inicjatywy prof. Jiříego Witzanego w celu stworzenia warunków i powiązań dla ściślejszej współpracy głównie europejskich uczelni, kształcących na kierunku budownictwo. Politechnika Wrocławska była jedną z uczelni założycielskich Stowarzyszenia. Aktualnie, po 25 latach patronatu przez Uniwersytet Techniczny w Pradze opiekę nad AECEF przejął Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Porto (Portugalia) (www.fe.up.pt/aecef)

click here for more information