WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
w roku 2012

 

Bohdan Błęcki

Wydział Inżynierii Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalności: Urządzenia sanitarne, rocznik 1963. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako inżynier, następnie starszy asystent. Od 1968 r. pracował w Biurze Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Biprowod” kolejno na stanowiskach projektanta, starszego projektanta, Kierownika Zespołu Badawczego, Głównego Technologa, Kierownika Pracowni Badawczej, Głównego Specjalisty Oddziału ds. koordynacji produkcji, Kierownika Zespołu Pracowni, Dyrektora Oddziału. Od 1992 r. aż do przejścia na emeryturę pełnił funkcję Dyrektora Zarządu Sp. z o.o. W latach 1965-1972 oprócz pracy w instytucjach branżowych realizował się w pracy dydaktyczno-wychowawczej pracując jako nauczyciel w Technikum Chemicznym we Wrocławiu na Wydz. Gospodarki Wodno-Ściekowej. W czasie swojej pracy zawodowej uczestniczył w realizacji projektów stacji pilotowych oraz w pracach badawczych dla nowoprojektowanych oczyszczalni ścieków m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Świebodzicach, Brzegu Dolnym. W „Biprowodzie” pod kierunkiem B. Błęckiego opracowano szereg projektów oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oddanych do eksploatacji na terenie całej Polski. Wysokie kwalifikacje zawodowe uznane zostały w środowisku inżynierskim, co znalazło wyraz w powierzeniu mu funkcji Prezesa Towarzystwa Konsultantów Polskich – Oddział we Wrocławiu oraz Członka Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich w Warszawie. Otrzymał szereg odznaczeń wojewódzkich, resortowych i sportowych. Jest czynnym członkiem Sekcji Brydża Sportowego AZS Politechnika Wrocławska, w której zdobył m.in. pięć medali Mistrzostw Polski.

Rainer Bulla

Wydział Inżynierii Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalności: Wodociągi i kanalizacja, rocznik 1965. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii ochrony Środowiska PWr, gdzie pracował w latach 1965-1974. W tym okresie oprócz zajęć dydaktycznych z zakresu wodociągów i kanalizacji uczestniczył w realizacji kilku projektów badawczych. W 1974 r. podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, w którym w 1985 r. został Dyrektorem Generalnym i pełnił te funkcję do 2007 r. Biuro opracowało szereg dokumentacji projektowych, z których wiele nagradzano prestiżowymi nagrodami, opracowano m.in. dokumentację projektową biologicznej oczyszczalni ścieków dla Wrocławia oddanej do eksploatacji w roku 2001 oraz projekt rozbudowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. W czasie pracy stale podnosił kwalifikacje: uzyskał uprawnienia projektowe i budowlane, I Stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera (kierunek specjalizacji: wodociągi i kanalizacja), ukończył studia podyplomowe w Instytucie Informatyki i Zarządzania PWr oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Z osiągnięć zawodowych mgra inż. Rainera Bulli do najważniejszych można zaliczyć: projekt zaopatrzenia w wodę Legnicko-Głogowskiego okręgu Miedziowego LGOM I; koncepcję techniczną przesyłu wody w systemie wodociągowym LGOM II, docelowa wydajność 200 000 m3/d; koncepcję techniczną rozprowadzenia wody w systemie wodociągowym „Sudety”, docelowa wydajność 1 000 000 m3/d; projekt rozbudowy wodociągu Zespołu Miejskiego Wałbrzycha o wydajności docelowej 180 000 m3/d; projekt wodociągu „Bukówka” o wydajności 50 000 m3/d; projekt rozbudowy wodociągu Sulejów-Łódź z wydajności 2,2 m3/s do wydajności 6,6 m3/s. W latach 1965-66 był przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, członkiem Rady Okręgowej i Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Przez wiele lat był opiekunem praktyk studenckich studentów macierzystego Wydziału, od 1985 r. realizowane w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu projekty zakładów wodociągowych i oczyszczalni ścieków były konsultowane z pracownikami Zakładu Technologii Wody i Ścieków Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr.

Małgorzata Chrabąszcz

Wydział Architektury

Absolwentka Wydziału Architektury, specjalności: Architektura i Urbanistyka, rocznik 1983 r. Przebieg pracy zawodowej: w latach 1983-88 pracowała w Miastoprojekt Wrocław jako asystent, a następnie projektant; w latach 1989-1990 była asystentem i projektantem w londyńskiej firmie EPR Architects; 1991-1995 r. była współwłaścicielem i kierownikiem pracowni projektowej i Głównym Projektantem Point Spółka z o.o.; od 1996 r. jest Głównym udziałowcem, Głównym Projektantem oraz Prezesem Zarządu Point Co. Ltd Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Jest uznanym architektem. Projekty jej autorstwa były publikowane w książce „Leksykon Architektury Wrocławia” oraz w czasopismach branżowych takich jak: „Architektura i Biznes”, „Architektura”, „Dom i Biuro”, „Inteligentny Budynek”, „Just Office”, „Ładny Dom”, „Businessman”, itp. Uzyskała wiele nagród, m.in.: – I Nagroda w Konkursie DOLNOŚLĄSKA BUDOWA ROKU 2009 w kategorii Budynków Biurowych za budynek biurowo-usługowy we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 1 (2010 r.), – wyróżnienie „MISTER WROCŁAWIA” za najlepszy projekt wnętrz 1999 r. – projekt FOOD COURT dla American Restaurant Services w Centrum Handlowym Korona we Wrocławiu, – I Nagrodę Towarzystwa Miłośników Wrocławia w IV Konkursie Klubu Budowniczych Wrocławia za najpiękniejsze wnętrze roku 1996 za projekt Oddziału Banku Rozwoju Eksportu we Wrocławiu. W roku 1996 została zaproszona do prezentowania Polskiej Architektury na VI BIENALE ARCHITEKTURY w Wenecji, gdzie wśród ośmiu polskich architektów prezentowała swoje projekty. W 1994 r. otrzymała I Nagrodę Wojewody Wrocławia za charakter architektury wyrażony w projektach i realizacjach w Regionalnym Przeglądzie Architektury. Otrzymała I Nagrodę w Konkursie Architektonicznym na wnętrza CURTIS PLAZZA w Warszawie, I Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie architektonicznym za Projekt Domu handlowego w Mińsku w Białorusi, Wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Opracowań Projektowych Krzyki- Partynice na 15 tys. mieszkańców, Nagrodę II Stopnia w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Opracowań projektowych Katowice ’88. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Architektów Pracodawców, Członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Sekretarzem Dolnośląskiej Izby Architektów oraz była członkiem organu doradczego „Kolegium Architekta Miasta Wrocławia”. Współpracuje z AZS Politechniki Wrocławskiej przy projektach graficznych i ilustratorskich. Z ramienia SARP jako członek i V-ce przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych współpracowała przy obronach magisterskich prac dyplomowych na Wydziale Architektury PWr. Współpracuje w zakresie praktyk studenckich i staży dla absolwentów Wydziału Architektury.

Daniel Dziadek

Wydział Elektryczny

Absolwent Wydziału Elektrycznego, kierunku: Elektrotechnika, specjalności: Systemy Elektroenergetyczne, 2000 r. Od 2000 r. związany jest zawodowo z firmą Transition Technologies S.A., w której zaczynając od stanowiska asystenta projektanta doszedł do stanowiska kierownika utworzonego przez siebie oddziału tej firmy we Wrocławiu (Control Solution Center we Wrocławiu). Jest kierownikiem wielu projektów automatyki w zakresie systemów DSC dla energetyki, od fazy projektowej poprzez tworzenie aplikacji z uruchomieniami na obiekcie włącznie, zarówno w kraju jak i za granicą. Z Wydziałem Elektrycznym i Instytutem Energoelektryki PWr współpracuje od początku swojej pracy zawodowej. Współpraca ta dotyczy: organizowania praktyk studenckich w firmie wraz z opieką merytoryczną studentów w zakresie systemów DCS; opracowania tematów prac magisterskich oraz nadzoru nad realizacją ich części praktycznej, sponsorowania i nadzoru nad konkursem na najlepszą prace magisterską z dziedziny nowoczesnych technologii TT-HiTech, udziału w pracach komisji oceniającej prace i przyznającej nagrody oraz wręczenie nagrody podczas inauguracji roku akademickiego, taka forma współpracy została rozszerzona w latach następnych o wydziały Mechaniczno- Energetyczny oraz Elektroniki. Obejmuje ona również sponsorowanie konferencji „młodzi w Energetyce” dla doktorantów Wydz. Mechaniczno-Energetycznego PWr. a także uczestnictwo firmy Transition Technologies w: Konwencie Wydziału Elektrycznego, „Klastrze Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”, „Innowacyjnym Klastrze Generacji i Użytkowania energii w Mega i Nano skali”.

Wojciech Kędzia

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, rocznik 1992. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Górniczych „Rudna”. Od szeregu lat pełni ważne funkcje w KGHM Polska Miedź S.A. Pracował na stanowiskach: kierownika Wydziału w Departamencie Nowych Przedsięwzięć Inwestycyjnych, Głównego Inżyniera w Departamencie Nowych Przedsięwzięć Inwestycyjnych, Dyrektora Naczelnego ds. Planowania, nadzoru Produkcji i Kosztów, Dyrektora Departamentu ds. Planowania, Nadzoru Produkcji i Kosztów, Dyrektora Departamentu Planowania i Optymalizacji Produkcji, Dyrektora Departamentu ds. Analiz i Monitorowania Produkcji. W latach 2010-2011 pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego ds. Produkcji, a od 2011 jest Wiceprezesem Zarządu i Prezesem Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym krzyżem Zasługi i tytułem Zasłużonego dla Górnictwa RP. Pełni ponadto funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Zanam-Legmet Sp. zo.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PeBeKa S.A. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, praca doktorska pt.” Ocena ryzyka i niepewności w inwestycjach rzeczowych”. Jest absolwentem studiów podyplomowych na PWr i Akademii Ekonomicznej. Aktywnie współpracuje z Wydziałem zarówno w zakresie współpracy naukowo- badawczej jak i dydaktycznej. Działa również aktywnie na rzecz absolwentów Wydziału utrzymując z nimi żywe kontakty.

Norbert Krutzik

Wydział Mechaniczny

Absolwent Wydziału Mechanicznego o specjalności: Maszyny Robocze Ciężkie, rocznik 1961. Po studiach pracował w zakładach samochodowych JELCZ na stanowisku konstruktora, w Głównym Instytucie Górnictwa na stanowisku asystenta naukowego, w Centralnym Ośrodku Badawczo Projektowym Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR na stanowisku starszego projektanta. W roku 1968 wyjechał do Niemiec, gdzie po wstępnej pracy w biurze projektowym (Karkowsky GmbH / Fa WIBAU) wstąpił do techniki reaktorowej (koncerny AEG/ Siemens/ Framatome).Tutaj pełnił funkcje konstruktora, projektanta, kierownika grup i sekcji (1970-1978), kierownika Działu Obliczeń Projektowych (1978-1996), doradcy naukowego i zastępcy dyrektora (1996 – 2002). Związany był z opracowywaniem konstrukcji samochodowych, maszyn roboczych górnictwa i maszyn drogowych do kompleksowej budowy autostrad, później przez przeszło 32 lata z konstrukcja reaktorów atomowych i obiektów budowalnych towarzyszących (obliczenia projektowe dla przeszło 50 różnych reaktorów niemieckiego typu) pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych związanych z praca reaktorów oraz postulowanymi wpływami zewnętrznymi (obciążenia sejsmiczne , udary samolotów , sabotaże , eksplozje itp) , równolegle kierował ( od 1989 ) realizacją prac obliczeniowych związanych z wymagana poprawa bezpieczeństwa i modernizują reaktorów rosyjskiego typu ( VVER-440 /1000) pracujących w wschodnio-europejskich krajach (Bułgaria , Słowacja, Węgry). Wprowadzał nowatorskie metody obliczeniowe przy konstruowaniu i wymiarowaniu konstrukcji, udoskonalał techniki modelowania struktur i weryfikowania wyników kompleksowych obliczeń cyfrowych poprzez identyfikacje prawidłowości parametrów wejściowych i rezultatów na drodze eksperymentalnej. Po wielu latach pracy badawczej, projektowej, obliczeniowej oraz pozytywnych osiągnieciach przy spełnieniu licencyjnych wymogów stawianych na krajowych i światowych stanowiskach budów elektrowni atomowych przez internacjonalne instancje nadzorcze i zatwierdzające stał się uznanym ekspertem w tej dziedzinie. W 2002 r. obronił pracę doktorską pt. „Granice stosowalności metody Elementów Skończonych do symulacji wstrząsów w budynkach reaktorowych przy obciążeniach udarowych” na uniwersytecie Technicznym „Fredericana” w Karlsruhe. Pomimo przejścia na emeryturę pozostaje nadal aktywny zawodowo, pełni funkcje doradcy naukowego, rzeczoznawcy, wykonuje ekspertyzy, sprawuje kontrole jakości projektowania obiektów budowlanych i wyposażeń technologicznych. Współpracuje jako ekspert z IAEA (International Atomic Energy Agency) w Wiedniu, uczestniczy w wypracowaniu nowych normatywów IAEA służących poprawie stanu bezpieczeństwa elektrowni atomowych, jest czynnym członkiem organizacji technicznych KTG ( Kerntechnische Gesellschaft), DGEB (Deutsche Gesellschaft Erdbebeningenieruwesen und Bautechnik) oraz IASMIRT (International Association Strucrural Analyses in Reactor Technology), prowadzi gościnnie wykłady z dziedziny dynamiki konstrukcji i kwalifikacji obliczeń strukturalnych in w gronach fachowych , uniwersytetach , stowarzyszeniach i seminariach . Jest autorem/ Co-autorem wielu prezentacji na międzynarodowych konferencjach i publikacji (120) w technicznych journalach . Utrzymuje kontakt z macierzystą uczelnią szczególnie z kolegami Wydziału Mechanicznego wymieniając aktualne doświadczenia.

Jarosław Kuźniar

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, rocznik 1990. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Zakładach Górniczych „Lubin”. Będąc pracownikiem Kopalni Lubin przeszedł wszystkie szczeble kariery inżyniera górnika. W roku 2004 został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”. Tę funkcję piastował również w Zakładach Górniczych Rudna i Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Od 2010 r. jest Dyrektorem Naczelnym w Kopalni Polkowice-Sieroszowice. Do ważniejszych osiągnięć zawodowych zaliczyć należy pracę i kierownictwo w licznych zespołach badawczo-rozwojowych. Udział w pracach nad rozwojem i wdrażaniem nowych systemów organizacji pracy, implementacja nowych systemów technologii i metod zarządzania. Kreowanie i przewodnictwo zespołem pracującym nad adaptacją zawodową młodych inżynierów, integrację pokoleń górniczych oraz tworzenie inicjatyw, które powodują włączenie się młodych adeptów sztuki górniczej w prace w kołach i stowarzyszeniach. Był wielokrotnie nagradzany m.in. O. Zasłużony dla Górnictwa RP, Brązowym Krzyżem Zasługi, O. Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A., O. Zasłużony dla O/ZG „Lubin”, Honorową Szpadą górniczą, Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju. Aktywnie współpracuje z Wydziałem w sprawach dydaktycznych – ZG „Polkowice-Sieroszowice” są zakładem w, którym studenci odbywają praktyki zawodowe i dyplomowe, działa na rzecz adaptacji zawodowej absolwentów podejmujących prace w kopalni. Jest motorem zatrudniania najlepszych absolwentów Wydziału w kierowanym Zakładzie. ZG „Polkowice-Sieroszowice” pod kierownictwem J. Kuźniara korzystają z możliwości badawczych PWr poprzez zlecanie szeregu badawczych i wdrożeniowych prac do realizacji w wielu Instytutach.

Wojciech Laska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego o specjalności Konstrukcje Budowlane, rocznik 1995. Za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w firmie Sika, gdzie po krótkim czasie doszedł do stanowiska Dyrektora Oddziału Południowego. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o. Jako dostawca technologii i materiałów uczestniczył w wielu ważnych projektach jak np.: (z firmą Sika) budowa Estakady Gądów we Wrocławiu, budowa szybu R XI dla KGHM, budowa oczyszczalni ścieków Żelazny Most dla KGHM, budowa komina w Elektrowni Turów, remont chłodni kominowych w Elektrowni Turów, remont oczyszczalni ścieków Z.Ch. Rokita w Brzegu Dolnym. Z firmą KEIM dostarczał technologie i farby do malowania elewacji budynków, przykładowe projekty: Politechnika Wrocławska – gmach główny A1 oraz gmachy A2, B1 i E1, Hala Stulecia we Wrocławiu, Dworzec Główny we Wrocławiu, Opactwo Cysterskie w Krzeszowie, Sukiennice w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, Zamek Królewski i Katedra w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Ministerstwo Finansów w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, Kościół św. Krzyża w Warszawie, Dworek F. Chopina w Żelazowej Woli, Ratusz w Zamościu, Pałace Kotliny Jeleniogórskiej. Mgr inż. Wojciech Laska od początku kariery zawodowej utrzymuje ścisły kontakt z macierzystym Wydziałem. Pracując w firmie Sika współpracował z Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa. Od szeregu lat, pracując w firmie Sika jak i kierując firmą KEIM, sponsoruje działalność naukową, wydawniczą i konferencyjną Wydziału oraz wspiera inicjatywy studenckie (m.in. rajdy budowlańca).

Mirosław Laskowski

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, rocznik 1985. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. W ZG „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice”. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora w O/ZG Rudna. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Finanse i Zarządzanie), ukończył szereg kursów z zakresu przywództwa i innowacji, posiada certyfikat menagera projektów TenStep. Współpracuje z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w zakresie naukowo-badawczym jak i dydaktycznym, działa na rzecz adaptacji zawodowej absolwentów Wydziału. ZG „Rudna” są zakładem, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe i dyplomowe. Pod kierownictwem M. Laskowskiego ZG „Rudna” korzystają z możliwości Politechniki Wrocławskiej w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze badawczym i wdrożeniowym.

Mateusz Lenar

Wydział Informatyki i Zarządzania

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania, specjalności: Systemy Informacyjne, rocznik 1999. Po studiach rozpoczął pracę w Getin Sp. z o.o. na stanowisku programisty systemów informatycznych, w latach 2000-2008 był asystentem naukowo-dydaktycznym na Politechnice Wrocławskiej. Od 2000 r. związany jest zawodowo ze spółką INTESK Integracja Systemów Komputerowych Sp. z o.o., w której od 2008 r. zasiada w zarządzie, a od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 r. jest współwłaścicielem i Wiceprezesem Zarządu Value Based Advisors Sp z o.o. Jest autorem lub współautorem 17. publikacji naukowych. W 2005 roku otrzymał nagrodę Best Paper Award na konferencji International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems w Melbourne w Australii. Do ważniejszych osiągnięć zawodowych należą m.in.: wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Telefonii Lokalnej S.A. (2001r.); wdrożenie multimedialnego systemu gromadzenia i udostępniania artykułów prasowych w Telefonii Lokalnej S.A. (2003 r.); wdrożenie systemu rozliczeniowego w Telefonii Dialog S.A. wspierającego rozliczenia wszystkich kanałów sprzedaży w spółce (2004-2006 r.); zaprojektowanie i kierowanie pracami zespołu opracowującego innowacyjne narzędzie wspierające wdrożenie i utrzymanie systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2000 w polskich przedsiębiorstwach (2006- 2008 r.); zaprojektowanie i uruchomienie wieloserwerowego środowiska klastrowego tematycznej hurtowni danych w PKP Energetyka S.A. (2008 r.); kierowanie zespołem wykonawczym przy wdrożeniu pierwszego zwirtualizowanego środowiska integracyjnego w sektorze kolejowym w PKP Energetyka S.A. (2009-2010 r.); realizacja projektu polegającego na opracowaniu dokumentu pt. „Analiza wybranych procesów biznesowych i rekomendacja wyboru technologii szyny integracyjnej dla TK Telekom” (2010 r.), pełnienie funkcji architekta technicznego przy wdrożeniu szyny integracyjnej w ramach projektu „Automatyzacji rozliczeń finansowych w Oddziałach Obrotu, Dystrybucji i Paliw” w PKP Energetyka (2010 r.); kierowanie i nadzór merytoryczny nad projektem pt. „Opracowanie projektu architektury informatycznej zgodnie z paradygmatem SOA” zrealizowanego przez konsorcjum Politechniki Wrocławskiej z INTESK Integracja Systemów Komputerowych sp. z o.o. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2010 r.). Utrzymuje, jako współwłaściciel i współzarządzający firm aktywnych i rozpoznawalnych na polskim rynku informatycznym, ścisłe i stałe kontakty z Instytutem Informatyki PWr. Efektem tych kontaktów jest współpraca, której wymiernymi rezultatami są m.in. wspólne projekty informatyczne oferowane i świadczone na rzecz firm trzecich, udział w realizacji projektów koordynowanych przez PWr (projekt POIG), wykłady i konsultacje dla studentów kierunku informatyka z zakresu nowych technologii informatycznych oraz zarządzania projektami informatycznymi, udział w grantach (Grant Plus POKL) oraz praktyki studenckie.

Danuta Leszczyńska

Wydział Inżynierii Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska o specjalności: Oczyszczanie wody i ścieków, rocznik 1987. Dominik Libicki jest Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, w skład której wchodzi Telewizja Polsat oraz Cyfrowy Polsat – największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna posiadająca ponad 3,5 mln abonentów. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. Od lutego 2005 roku jest Wiceprezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe jest związane głównie z branżą produkcji telewizyjnej i telekomunikacją. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w PAI Film. Prowadził własną firmę producencką Studio Meg. W latach 2005 – 2008 zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (dziś T-Mobile), w tym od 2006 roku jako jej Wiceprzewodniczący. Od 1999 roku do 2011 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. (TV 4). Posiada certyfikat Ministerstwa Gospodarki upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Cyfrowy Polsat jest oferentem praktyk i staży dla studentów, z których mogą korzystać także studenci wybranych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Pozwalają one na późniejsze zatrudnienie absolwentów zarówno w sektorze telewizyjnym, jak i branży telekomunikacyjnej. Dominik Libicki współpracuje z KM AZS Politechniki Wrocławskiej.

Elizabeth Randall

Wydział Chemicznego

Absolwentka Wydziału Chemicznego, specjalności: biochemia, rocznik 1977. Po ukończeniu magisterium, Elizabeth Randall rozpoczęła swoja naukową karierę w Instytucie Podstaw Chemii na Akademii Rolniczej we Wrocławiu pod nadzorem prof. A. Sienkiewicza. Zajmowała się badaniami nad wykorzystaniem kultur roślin wodnych z rodziny Lemnaceae i grzybów z rodziny Rhodotorula mucilaginosa do przeprowadzenia kontrolowanych reakcji chemicznych, za co otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 1988 i 1990 r. W 1991 roku wyjechała to Stanów Zjednoczonych na studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Carbondale Illinois na wydziale Chemiczno – Biochemicznym. Zajmowała się badaniem wpływu światła na zmiany topograficzne G- białka, Rhodopsyny pod nadzorem dra Paula Hagrave. Po ukończeniu doktoratu tj. od 1985 r. do 1990 roku kontynuowała swoją karierę naukową na Uniwersytecie Stanowym w Stanie Misouri w laboratorium dra Olena Browna. Przeprowadzała badania dotyczące efektu jaki mają Oxygen Radical Scanvengers w naprawie dopływu krwi do serca po ataku serca. W latach 1990-1992, Elizabeth Randall pracowała w Narodowym Instytucie Zdrowia (NIH) w Bethesda w stanie Maryland (Stany Zjednoczone). Pracowała w laboratorium dra D. Sibley’a, gdzie zajmowała się badaniami D1, D2 i D3 Dopamine and Adenosine receptorów. W 1992 roku otrzymała stanowisko Associate Professor w Immunulogii na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill, gdzie kontynuowała swoja karierę naukową do 1999 roku. W 2000 roku rozpoczęła pracę w przemyśle farmaceutycznym i obecnie pracuje w koncernie farmaceutycznym Pharma-Net/i3 (Stany Zjednoczone). Zajmuje się badaniami klinicznymi. Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie, czy nowa forma terapii jest bezpieczna i na ile jest skuteczna. W efekcie prowadzonych badań określone są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób. Badania kliniczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie. Elizabeth Randall specjalizuje się w badaniami klinicznymi w następujących obszarach terapeutycznych: nowotwory piersi, płuc, AIDS, nefrologia, choroby skóry, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego i badania psychiatryczne. Do osiągnięć Wyróżnionej należy zaliczyć 4 patenty, 15 publikacji, liczne prezentacje naukowe. Jest członkiem Society of Clinical Research Associates, Society for Clinical Data Management Professionals, Society for Neuroscience. Współpracuje z Instytutem Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Firma Pharma-Net/i3 jest obecna na polskim rynku z dużymi perspektywami rozwoju współpracy.

Wojciech Seidel

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego o specjalności Budownictwo Miejskie i Przemysłowe, rocznik 1973. Po studiach pracował na Politechnice Wrocławskiej na kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, a od 1982 r. adiunkta. W 1981 r. uzyskał stopień doktora (praca pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kowala pt. „Próba analizy i syntezy wybranych losowych właściwości struktur przestrzennych”). Od 1990 do 1994 r. pracował w biurze projektowym konstrukcji stalowych STN w Altbach (Niemcy) w ramach kontraktu polsko-niemieckiego. Od 1994 do 2004 r. prowadził własną działalność projektową w Niemczech, obecnie jest prezesem Arch-e Sp. z o.o. (biura projektowego). Do osiągnięć naukowych zaliczyć należy kilkanaście artykułów naukowych, dwa z nich znalazły się w indeksie cytowań, oraz dwa patenty. Ważniejsze osiągnięcia zawodowe (projekty zrealizowane w Polsce): hale magazynowe dla Opery Wrocławskiej (2012 r.); budynek „Just in Center” przy ul. Krawieckiej we Wrocławiu (2006 r.); budynek Kościoła w Czernicy Wrocławskiej (1984 r. W latach 1990-2004 zrealizował w Niemczech wiele projektów w zakresie konstrukcji przemysłowych dla renomowanych firm jak Mercedes-Benz, Siemens, Metabo, Bachofer, fabryki papieru w Schwedt, fabryki cukru w Gross Gerau, hali sportowej do koszykówki w Stuttgaracie, hali lodowiska w Pforzheim i ok. 85 wież antenowych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze, uprawnienia rzeczoznawczy PZiTB, uprawnienia Rzeczoznawczy Budowlanego nadane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pan W. Seidel posiada liczne sukcesy sportowe. Zdobył 21 medali (w tym większość złotych) na Mistrzostwach Polski Politechnik oraz Mistrzostwach mistrzów Polski Szkół Wyższych w biegach sprinterskich; 3 medale na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach sprinterskich; 3 medale na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w lekkiej Atletyce w biegu sztafetowym 4x100m. W 1996 r. zdobył Mistrzostwo Europy Weteranów L.A. w biegu na 100m i 3. miejsce na 200m. W 2001 r. pobił rekord świata weteranów w trójboju sprinterskim w hali. Jest aktualnym Mistrzem Polski Weteranów L.A. w biegach na 100 i 200m oraz aktualnym rekordzistą Polski Weteranów L.A. w biegach na 100 i 200 m i w skoku w dal. Aktywnie współpracuje z macierzystym Wydziałem organizując praktyki dla studentów i absolwentów, współpracuje z AZS Politechnika w reprezentowaniu uczelni na sportowej arenie.

Aleksander Marek Skorupa

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Absolwent kierunku Matematyka Stosowana na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki o specjalności Metody probabilistyczne w górnictwie, rocznik 1979. Do oku 1990 był zatrudniony w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi CUPRUM Spółki KGHM jako specjalista naukowo-badawczy w laboratorium ochrony powierzchni. Przez kolejnych 17 lat pełnił funkcje burmistrza miasta i gminy Brzeg Dolny. W latach 90-tych sprawował jednocześnie mandat radnego miasta Wrocławia i radnego Sejmiku Wrocławskiego następnie od roku 1998 do 2002 był radnym Sejmiku Dolnośląskiego. Był członkiem Kongresu Liberalno- Demokratycznego i Unii Wolności, od roku 2001 jest związany z Platforma Obywatelską. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007 uzyskał mandat poselski. W latach 2007-2010 był posłem na Sejm. Przed upływem kadencji, w dniu 28 grudnia 2010 został powołany na stanowisko wojewody dolnośląskiego, które to stanowisko sprawuje do dnia dzisiejszego. Jest autorem ponad trzydziestu prac naukowo-badawczych dla kopalni górnictwa rud miedzi i kopalni Bogdanka, sześciu publikacji dotyczących szkód górniczych oraz trzech patentów. W czasach studenckich był organizatorem życia sportowego w Instytucie Matematyki. W czasach jego prezesowania Klub Instytutowy AZS Matematyki dwukrotnie wygrał rywalizację sportową (1975 i 1976) między instytutami Politechniki Wrocławskiej, do czego również przyczynił się jako zawodnik. Jako Burmistrz zbudował w Brzegu Dolny kompleks sportowy, często rywalizujący z Wrocławiem o organizację poważnych sportowych imprez międzynarodowych. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu. Jest organizatorem i sponsorem sekcji brydżowej KS AZS Politechnika Wrocławska. Współpracował z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, współpraca dotyczy prowadzenia prac naukowo-badawczych dla kopalni rud miedzi dotyczących Mechaniki Górotworu. Prowadził wspólne prace z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr na temat odporności budynków i budowli na deformacje powierzchni (szkody górnicze) w tym wstrząsy górnicze.

Wacław Szmigiel

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, rocznik 1980. Po studiach pracował w Zakładzie Budownictwa i Produkcji Materiałów Budowlanych w Miliczu, następnie na stanowiskach kierowniczych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, Grupie Roboczej Energomontaż Zachód w Żmigrodzie. Od roku 1989 związany był zawodowo z firmą Budexpol-Wrocław, w której pełnił funkcję Kierownika Budowy we Wrocławiu, Kierownika Kontraktu w Pradze. W latach 1992-1995 w firmie Energomontaż Zachód kierował kontraktem w Niemczech – Osiedla Mieszkaniowego w Lipsku. Od roku 1997 do dnia dzisiejszego związany jest z firmą ORTH-GIPSE w której pełnił funkcje: oficjalnego przedstawiciela firmy na Polskę, Kierownika Sprzedaży, Dyrektora Handlowego, Dyrektora firmy ORTH-GIPSE w Jaworznie. Od 2005 r. jest V-ce Prezesem Zarządu VG-ORTH Polska w Jaworznie. Aktywnie współpracuje z macierzystym Wydziałem m.in. w zakresie opracowywania opinii Instytutu Budownictwa dot. innowacyjności projektu firmy ORTH-GIPSE Polska „Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowej linii do formowania płyt gipsowych”. Projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Priorytet 2- Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw; Działanie – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w latach 2004-2006. Uczestniczył w opracowaniu opinii o innowacyjności przygotowanej przez Wydział dot. wniosku aplikacyjnego przedsiębiorcy – projekt pt. „Rozwój firmy poprzez rozbudowę linii do produkcji płyt gipsowych pełnych MultiGips o płyty Grubości 100mm” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Współpraca dotyczy również sponsorowania oraz współorganizowania konferencji naukowo-technicznych, dostarczania próbnych materiałów do badań laboratoryjnych w laboratoriach Wydziału, prezentowania technologii i realizacji dla studentów, wspierania działalności studenckiej poprzez dofinansowanie imprez organizowanych przez samorząd Wydziału.

Stanisław Świderski

Wydział Inżynierii Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalności: Wodociągi i kanalizacje, rocznik 1955. Pracę zawodową (nakaz pracy) rozpoczął w roku 1955 w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, następnie pracował w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu. Do roku 1969 był Dyrektorem Technicznym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, pracując dodatkowo jako nauczyciel w Technikum Budowlanym w Kaliszu. Następnie został zatrudniony w Pracowni Urbanistycznej przy Urzędzie Miasta Kalisza jako starszy projektant, w Kaliskim Biurze Projektów oraz w Biurze Projektów Inwestprojekt w Łodzi. W latach 1975-1982 pełnił funkcję Dyrektora technicznego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Kaliszu, a od 1982 r. (do momentu przejścia na emeryturę) funkcję zastępcy Dyrektora Wydziału Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydziału Infrastruktury Technicznej w Kaliszu. W swoim dorobku zawodowym ma wiele przedsięwzięć z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanych na terenie ziemi kaliskiej, w realizacji których brał czynny udział od uzyskania akceptacji na realizację i finansowanie, poprzez opracowanie projektu i zorganizowanie wykonawstwa, pełnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego do przekazania obiektów do eksploatacji. Ważniejsze projekty to: – zwiększenie wykorzystania zasobów wód jurajskich i zagospodarowanie rezerw wody z ujęć jurajskich zakładów przemysłowych do zaopatrzenia w wodę miasta Kalisza; – wybudowanie ujęcia i nowej stacji uzdatniania wody „Lis” dla miasta Kalisza; – budowa nowych i rozbudowa istniejących systemów wodociągowych w kilkunastu miastach byłego województwa kaliskiego; – wybudowanie miejskich oczyszczalni ścieków w kilku miastach byłego województwa kaliskiego; – zakończenie budowy, rozruch i oddanie do eksploatacji Gazowni Miejskiej w Kaliszu. Do osiągnięć z działalności organizacyjnej należy zaliczyć m.in. utworzenie samodzielnego jednobranżowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, zorganizowanie w miastach byłego województwa kaliskiego jednobranżowych samodzielnych oddziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, zorganizowanie i powołanie Spółek Wodno-Ściekowych. W uznaniu zasług odznaczony został wieloma odznaczeniami i nagrodami. Współpracował z Politechniką Wrocławską w zakresie badania jakości wody na ujęciu dla m. Ostrowa Wlkp. W dolinie rzeki Ołobok, dla oceny aktualnej jakości i zabezpieczenia jej przed zrzutem ścieków z oczyszczalni ścieków dla m. Ostrowa Wlkp. położonej powyżej tego ujęcia wody i ujęcia wody na Lisie dla Kalisza.

Norbert Wocka

Wydział Mechaniczny

Absolwent Wydziału Mechanicznego o specjalności: Maszyny Robocze Ciężkie, rocznik 1961. Po zakończeniu studiów zatrudniony został w kopalni węgla brunatnego „Turów”, z którą to branżą związał się na całe zawodowe życie. W czasie swojej 15-letniej pracy w Biurze Konstrukcyjnym kopalni „Turów” szybko awansował od sztygara do kierownika Biura Konstrukcyjnego. W 1981 r. otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia za koparkę KWK 1400, która pracuje do dziś w kopalni „Turów”. W 1977 r. przeniósł swoje miejsce pracy do Zgorzelca, do Fabryki Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO, gdzie przez kolejne 14 lat pełnił funkcję Głównego Konstruktora, a od 1986 r. Dyrektora ds. Budowy Maszyn Podstawowych Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO. Do osiągnięć z tego okresu należy uruchomienie krajowej produkcji pierwszych i dalszych maszyn dla potrzeb branży węgla brunatnego, dzięki czemu zlikwidowano w całości ich import. W uznaniu zasług i sukcesów zawodowych został odznaczony Srebrnym (1977 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1983 r.), a w roku 1986 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem lub współautorem 18 patentów oraz 24 publikacji. Od 1991 r. jest współzałożycielem i członkiem zarządu firmy SKW Biuro Projektowo-Techniczne Sp. z o.o. Firma działa na arenie międzynarodowej, w ogólnopolskim konkursie NOT tytuł „Mistrza Techniki 2005” przyznano zwałowarce ZGOT-15400.120 oddanej w 2004 r. do eksploatacji na odkrywce Szczerców (KWB Bełchatów). W okresie swojej pracy zawodowej mgr inż. Norbert Wocka utrzymywał ożywione kontakty z PWr, a w szczególności z Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.