fbpx

Polityka prywatności

,25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, “RODO”). Poniżej realizujemy nasz obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności przedstawimy cele i zasady na jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Kto przetwarza Pani/ Pana dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50 -370 Wrocław.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, podczas zapisywania się do Stowarzyszenia, podczas zawierania wszelkich umów i porozumień, a także przed realizacją konkretnych przedsięwzięć/projektów, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu oraz w związku z realizacją celów statutowych, na które każdy jego członek zgodził się w trakcie zapisywania się do Stowarzyszenia.
Dane osobowe Państwa są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania naszych systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopi bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochrona przed nadużyciami i atakami.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu:
1. w celu przyjęcia w poczet członków do Stowarzyszenia, które dla Pani/Pana, w tym także przesyłania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym informacji o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia, realizowanych projektach i przedsięwzięciach i innych informacji związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2. w celu rekrutacji bądź zakwalifikowania Pani /Pana do uczestnictwa w realizowanych przez nas przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3. w celu możliwości wzięcia udziału przez Panią/Pana w realizowanych przez nas przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie obowiązku prawnego nałożonego na Stowarzyszenie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. w celu prawidłowej przez nas realizacji przedsięwzięć/projektów ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań, które realizujemy w interesie publicznym np.: zgodnie z ustawami z dnia: 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 450); 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1311 ze zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
5 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w celu utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani ze Stowarzyszeniem, na przykład wysyłając e-mail (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
– wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
– poprawiać dane lub je sprostować, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
– przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe,
– usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w niektórych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – poinformujcie nas o tym. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Stowarzyszenie nie udostępnia osobom trzecim Pani/Pana danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych/kontrolnych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań i celów statutowych Stowarzyszenia wymaganych przepisami zewnętrznymi. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Stowarzyszenie nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie prywatności i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek celu marketingowym.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Stowarzyszenie część danych osobowych przechowuje przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz przez czas nie dłuższy niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie na adres: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub pocztą elektroniczną, e-mail: alumni@pwr.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.