WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
w roku 2015

 

Barbara Mońka

Wydział Inżynierii Sanitarnej

Pracę rozpoczęła w resortowym Instytucie Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu gdzie uczestniczyła m. in. w opracowywaniu Perspektywicznych planów gospodarki wodnej dla wszystkich dorzeczy w Polsce. Od 1998 roku związana jest zawodowo z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW), gdzie od 2007 roku pełni funkcje Z-cy Dyrektora ds. zasobów wodnych. realizując szereg zadań wynikających ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

Barbara Mońka jest współautorką kilkudziesięciu publikacji i referatów o tematyce związanej z planowaniem i gospodarką wodno- ściekowej. W trakcie pracy zawodowej brała udział w realizacji wielu projektów z zakresu planowania gospodarowania wodami i ochrony wód. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie dla nie ekonomistów” na WSB we Wrocławiu oraz organizowała cykl konferencji „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry” oraz „Problemy ochrony wód w dorzeczu Odry”. Czynnie uczestniczy w pracach grup roboczych

w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby (MKOŁ). Ponadto jest członkiem grup roboczych utworzonych w ramach współpracy na polsko-niemieckich i polsko-czeskich wodach granicznych. Jest kierownikiem polskiej części grupy zajmującej się wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej WFD.
Otrzymała dwie nagrody naukowe Dyrektora Naczelnego Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie, za osiągnięcia badawcze z dziedziny ochrony środowiska a w 2007 roku została uhonorowana przez Ministerstwo Środowiska odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łukasz Neuman

Wydział Informatyki i Zarządzania

Uzyskał tytuł MBA w 2010 roku. Partner Zarządzający w firmie GoTechnologies. Wcześniej CIO (dyrektor ds. IT) w KRUK S.A. Autor międzynarodowej platformy windykacyjnej Delfin. Zbudował obszar IT od podstaw, składający się ze 150 pracowników w kilku krajach Europy (Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja), wraz z zespołem zrealizował ok. 200 projektów obecnie budujących wartość firmy. Odpowiadał m.in. za budowanie strategii IT w Grupie, zarządzanie obszarem IT, współpracę z klientami, rozwój obszaru IT ma rynkach zagranicznych, współpracę z partnerami, bezpieczeństwo, administrację i serwis zasobów IT.

W latach 2008-2010 prowadził swój zespół do ścisłego finału konkursu Lidera informatyki (tytuł finalisty Lidera Informatyki), by w 2010 roku zdobyć tytuł Laureata. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie w konkursie CIO Roku (Dyrektor IT Roku), rok później otrzymał prestiżowy tytuł CIO Roku 2011 nadawany przez branżowy magazyn CIO wydawany przez IDG Poland.
W 2005r. został jednym z pomysłodawców i współzałożycieli Stowarzyszenia Managerów Call Center, którego w latach 2005-2007 był wiceprezesem. Wspólnie z IDG zorganizował pierwszą konferencję poświęconą tematyce Call Center „Z klientem przez telefon; Ze sobą twarzą w twarz” – dziś popularna Call Contact Center.

Od trzech lat Członek Rady Programowej Klubu CIO (prestiżowe gremium osób o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku IT), którego misją jest maksymalizowanie wartości wnoszonej przez IT do organizacji oraz gospodarki, integrowanie środowiska CIO, budowanie płaszczyzny wymiany doświadczeń m.in. poprzez analizowanie nowych i innowacyjnych kierunków IT i ich adaptacji w przedsiębiorstwach.

Doradca – członek International Advisory Board w Centrum ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement działąjącego na Politechnice Wrocławskiej, 2013-15.

Dorota Jarodzka-Śródka

Wydział Architektury

W latach 1984-1987 współpracowała jako projektant wnętrz ze „Sztuką Polską”, Spółdzielnią Pracy Twórczej. Współzałożycielka Grupy Archicom. Prezes Zarządu Archicom S.A. Wcześniej od 2008 roku Prezes Zarządu Archicom Holding Sp. z o.o., Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Archicom Sp. z o.o. (nazwa wcześniejsza: Studio Projekt Sp. z o.o.). Od początku powstania Grupy w 1986 roku wraz z mężem Kazimierzem Śródką prowadzą autorską pracownię projektową.Współuczestniczyła w rozszerzaniu działalności Archicomu o kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz realizację mieszkań i biur w systemie deweloperskim.

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie zdobyte przy projektowaniu różnorodnych obiektów budowlanych, m.in. osiedli budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej zostało
docenione i potwierdzone licznymi nagrodami ministerialnymi oraz branżowymi. Dorota Jarodzka-Śródka odbyła staże zawodowe we Francji, Kanadzie i Niemczech. W roku 1996, na zaproszenie Ministra Kultury i Sztuki, prezentowała wraz z Kazimierzem Śródką swoje osiągniecia na Światowym Biennale Architektury w Wenecji.

Dbając o budowanie relacji z klientami oraz dążąc do ukształtowania standardów branży deweloperskiej aktywnie wspiera działania Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od momentu powstania związku w 2002 roku zasiada w Radzie Związku jako jej Przewodnicząca lub Wiceprzewodnicząca, a wraz z ukonstytuowaniem się Wrocławskiego Oddziału PZFD objęła funkcję Prezesa.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń nr 597/87/UW, nr 192/93/UW oraz kwalifikacje do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych. Jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem DS-0274.

W 2002 oraz 2008 ukończyła roczne kursy dla managerów w ICAN Institute (Strategic Leadership Academy, Management). Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się od 2009 roku ze studentami Podyplomowych Studiów Deweloperskich w Szkole Głównej Handlowej.

Dorota Jarodzka-Śródka odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia oraz licznymi nagrodami Ministerialnymi za wybitne osiągnięcia twórcze w
dziedzinie architektury i budownictwa.

Jerzy Tomasz Młyński

Wydział Chemiczny

Jerzy Tomasz Młyński po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej podjął prace na etacie we Wrocławskich Zakładach Graficznych i równolegle w 1990 roku rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie fotografii i poligrafii. Zarówno podczas pracy etatowej jak i działalności indywidualnej zawsze podejmował się rozwiązywania wielu nowatorskich zadań z zakresu High Technology. Współtwórca wraz z żoną Haliną firmy „WROPAK” zajmującej się od 1999 roku specjalistyczną produkcją etykiet samoprzylepnych. W każdej z dziedzin jego działalności zawodowej i gospodarczej (szczególnie w firmie „Wropak”) systematycznie wprowadza nowoczesne techniki produkcji oraz metody zarządzania firmą. Ukończył w 2005 roku na Politechnice Wrocławskiej Podyplomowe Studia „Zarządzanie Jakością” po czym wdrożył w firmie Wropak systemy zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Jego innowacyjna działalność opierała się m. in. na prowadzeniu produkcji poligraficznej stosując nowoczesną technikę barwnego fleksodruku z zastosowaniem farb utwardzanych promieniami UV, wprowadzaniu najnowocześniejszych metod zarządzania barwą w druku kolorowym oraz produkcji opakowań termokurczliwych . W roku 2010 uruchomił wycinanie etykiet samoprzylepnych promieniami lasera, natomiast w 2013 roku wprowadził przemysłowy druk etykiet techniką cyfrowa z użyciem atramentów utwardzanych promieniami UV. Firma Wropak obecnie jest w stanie konkurować z najbardziej zaawansowanymi drukarniami w Europie, jest laureatem Złotego Certyfikatu wiarygodności i rzetelności „Biała Lista”. W latach 2006-2015 Wropak uzyskał 7 tytułów „Gazela Biznesu” przyznawane przez redakcję „ Puls Biznesu” najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom. W 2015 roku Kapituła Wrocławskiej Izby Gospodarczej przyznała Jerzemu Tomaszowi Młyńskiemu tytuł „Ikona Biznesu Wrocławia” m.in. za 25 lat prowadzenia z sukcesami działalności gospodarczej. Od ukończenia studiów współpracuje z Politechniką Wrocławską organizując dla studentów prezentacje firmy, staże, praktyki oraz prace dyplomowe. Prywatnie miłośnik fotografii, podróżnik, żeglarz – członek Bractwa Kaphornowców za opłynięcie w 2011 roku Przylądka Horn.

Jan Czekajewski

Wydział Łączności

Studiował w latach 1952-1958 na Wydziale Łączności ( dzisiaj Elektroniki) na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył studia z dyplomem magistra inżyniera na sekcji Miernictwa Elektronicznego pod kierunkiem Prof. Andrzeja Jellonka. W latach 1958-1960 pracuje jako asystent techniczny w Zakładzie Pomocniczym przy Katerze Urządzeń Radiofonicznych pod kierunkiem Prof. Stefana Bincera. W tymże zakładzie konstruuje swe pierwsze konstrukcje w postaci Miernika Wilgotności Zboża jak i Tranzystorowy Miernik Hałasu. Współpracuje również z mgr. inż. Andrzejem Drozdem przy instalacji pierwszych przekaźników telewizyjnych skonstruowanych w Polsce, właśnie w Zakładzie Pomocniczym przy Katedrze Urządzeń Radiofonicznych. W roku 1960 wyjeżdża do Szwecji i otrzymuje pozycje asystenta badawczego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Uppsali, a w latach późniejszych także podobną pozycję w Instytucie Farmakologii Uniwersytetu w Uppsali, gdzie konstruuje przyrządy potrzebne do badań neurologicznych. W czasie pracy na Uniwersytecie w Uppsali, konstruuje szereg unikalnych przyrządów do badan medycznych, które były podstawa do otrzymania dyplomu odpowiadającego amerykańskim doktoratom, a później produkowanych w USA w jego własnej firmie.

W roku 1968 Jan Czekajewski emigruje do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Instytutu Biologii Arktycznej Uniwersytety na Alasce. W roku 1970 zakłada swoją firmę Columbus Instruments produkującą do dzisiaj przyrządy do badan medycznych i ochrony środowiska. Jan Czekajewski jest ciągle właścicielem i dyrektorem firmy Columbus Instruments, która w roku 2015 obchodzi 45 rocznicę swego istnienia. Pod kierunkiem Jana Czekajewskiego w firmie Columbus Instruments powstało setki konstrukcji przyrządów do badan medycznych i środowiskowych, które zostały zakupione przez wiodące Uniwersytety i firmy farmaceutyczne na świecie, włączając w to polskie uniwersytety. Przykładowymi są przyrządy do pomiaru metabolizmu zwierząt laboratoryjnych o nazwie firmowej „Oxymax” i CLAMS oraz przyrząd o nazwie „Micro-Oxymax” do pomiary metabolizmu kultur bakteryjnych i oddychania planktonu lub pleśni. Za działalność w dziedzinie biznesu jak i naukowym, Jan Czekajewski został wyróżniony nagroda jako Najlepszy Biznesman w Dziedzinie Wysokiej Technologii w Stanie Ohio. Jan Czekajewski jest właścicielem czterech patentów. Na marginesie swej dzielności naukowej jak i biznesowej, Jan Czekajewski publikuje artykuły w polonijnej i krajowej prasie na tematy naukowe i społeczne, oraz sponsoruje spotkania absolwentów Politechniki Wrocławskiej Wydziału Łączności.

Jest również członkiem instytutu „Polish Institute of Arts and Sciences” w N.Y , „Instytutu im. Józefa Piłsudskiego” i stowarzyszeniu inżynierów amerykańskich polskiego pochodzenia, „Polonia Technika”. W roku 2014 Jan Czekajewski został wyróżniony Pierwszą Nagrodą za działalność biznesową i publicystyczną przez Instytut im. Józefa Piłsudskiego w N.Y. Jan Czekajewski opisał swoją działalność jak naukowiec i biznesman w Polsce i za granicą w książce, wydanej w Polsce pod tytułem : „Do sukcesu pod wiatr”. Przykładową listę naukowych publikacji, w których autorzy posługują się przyrządami skonstruowanymi w firmie Jan Czekajewskiego można otrzymać posługując się wyszukiwarką „Google Scholar” wpisując przykładowo słowa: Columbus Instruments i np. Oxymax.

Janusz Łomotowski

Wydział Inżynierii Środowiska

W 1978 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie. Kontynuując naukę na Politechnice Wrocławskiej J. Łomotowski uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk technicznych. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w latach 2000- 2013 związany był z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Dotychczas wypromował 12 doktorantów nauk technicznych lub rolniczych. W chwili obecnej jest promotorem naukowym 6 doktorantów. Podręcznik akademicki „Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków”, którego jest współautorem, został sprzedany w nakładzie ponad 10 000 egz.. Jest również współautorem książki „Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków”. Janusz Łomotowski organizował wiele konferencji polskich i międzynarodowych. Dzięki współpracy z wieloma polskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi, doświadczeniu w prowadzeniu licznych badań projektowych jest uznanym ekspertem znanym wśród eksploatatorów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zbigniew Lubczyński

Wydział Inżynierii Środowiska

Doktor nauk technicznych. Ukończył Studium Pedagogiczne i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Współautor podręczników: „Urządzenia Elektryczne” i “Urządzenia Zasilające w Telekomunikacji Kolejowej”. Członek Komisji Programowej przy Ministrze Komunikacji i Rady Dyrektorów Szkół przy Dyrekcji Generalnej PKP.Recenzent kilku podręczników i programów nauczania. Autor programów nauczania z zakresu trakcji elektrycznej. Wykładowca na kursach pedagogicznych z metodyki nauczania przedmiotów zawodowych oraz na kursach dla maszynistów kolejowych. Pionier trakcji elektrycznej – pracownik Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych i jednostek jej podległych (1960-1981).Pełnił funkcje nadzoru nad odbiorami i eksploatacją urządzeń trakcyjnych. Opiekun stażystów, autor wielu referatów i artykułów dotyczących zagadnień eksploatacji sieci i podstacji trakcyjnych, organizator konferencji naukowo-technicznych z tego obszaru tematycznego. Nauczyciel Technikum Kolejowego od 1962 r i dyrektor Technikum w latach 1981-2000.W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich od 1964 r. Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP w latach 1981-87 i 1990-1998. Członek Zarządu Głównego SEP w okresie 1981-2010 w tym członek Prezydium w latach 1987-94. Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP w kadencjach 2010-2018. Członek honorowy SEP (1998). Uhonorowany szafirową odznaką SEP i diamentową NOT, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, złotą Oznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urszula Sachadel

Wydział Mechaniczny

W 2006 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Praca doktorancka pod tytułem: „Optymalizacja własności cieplnych
i mechanicznych stopowych matryc srebrnych stosowanych
w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych” W latach 2007 – 2012 rozwijała karierę wzwodową w Holandii w Tata Steel Research, Development and Technology Centre na stanowiskach Principal Researcher oraz Project Leader.

Od 2012 roku związana z firmą SKF Group Technology Development w Holandii, gdzie zajmuje kierownicze stanowiska: Team Leader Bearing Steels & NTD, Menager Bearing Steels oraz Team Leader Bearing Steels & Light Alloys. Jako Szef Zespołu Badawczego Stali Łożyskowych i Stopów Aluminium (do 2013) oraz Badań Nieniszczących nadzoruje wszystkimi projektami badawczymi z zakresu stali łożyskowych oraz ponosi odpowiedzialność za rozwój strategii badawczej SKF w tej dziedzinie. Zarządza Programem Badawczym Stali Łożyskowych, obejmującym rozwój nowatorskich stali i ich obróbek cieplnych dla wszystkich typów łożysk i ich zastosowań w przemyśle metalurgicznym, energetyce konwencjonalnej i odnawialnej,

w przemyśle papierniczo-celulozowym, górnictwie, przetwórstwie surowców mineralnych i cementowniach, w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu, w przemyśle rolniczym, w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym, w aparaturze medycznej, urządzeniach domowych, pompach, wentylatorach, elektronarzędziach, obrabiarkach. Od momentu wyjazdu do Holandii (rok 2007) do chwili obecnej prowadzi (bez honorariów) dwa razy w roku akademickim wykłady dla studentów Indywidualnego Programu Studiów na Wydziale Mechanicznym.