fbpx

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą Stowarzyszenia  Absolwentów PWr może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy Stowarzyszenia, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”.

 Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Blue Media S. A.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Stowarzyszenia: (Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej Ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: alumni@pwr.edu.pl 

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1.Strona internetowa www.absolwent.pwr.edu.pl jest prowadzona przez: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej , tel:  71 320 41 35 e-mail: alumni@pwr.edu.pl NIP: 898-203-24-47 REGON: 930110757 KRS: 0000173606
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej,
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy online- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Stowarzyszenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.