WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
w roku 2013

 

Roman Czernuszewicz

Wydział Chemiczny

Słynny naukowiec w świecie w dziedzinie rezonansowej spektroskopii Ramana, a zwłaszcza jej zastosowań do problemów biologicznych o bardzo dużym dorobku publikacyjnym i doświadczeniu badawczym. Znacząco przyczynił się do naszego zrozumienia elektronowych, strukturalnych i funkcjonalnych właściwości takich układów biologicznych jak niebieskie białka miedzi, żelazo-siarka białka i białek i enzymów zawierających centra aktywnego hemu. Jest pionierem aplikacji rezonansowej spektroskopii Ramana i nawierzchni wzmocnionej rezonansowej spektroskopii Ramana jako sondy struktury metaloporfiryn w olejach surowych i paliwach kopalnych. Jest promotorem czternastu doktoratów (w tym pięciu z Polski, włączając dwóch z naszej uczelni) i wielu prac licencyjnych i magisterskich. Był kilkukrotnym wizytującym profesorem w Japonii, często wykładał na uczelniach w wielu krajach Europy i Azji. Brał czynny udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską, na których dzielił się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami naukowymi. Z jego rekomendacji ponad 50 osób z Polski realizowały prace doktorskie, staże podoktoranckie, lub etaty dydaktyczne na wielu prestiżowych uczelniach amerykańskich. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: W 1970 roku ukończył Technikum Chemiczne w Gorzowie Wielkopolskim z pracą dyplomową pod nadzorem prof. Aleksandry Dołganowa. W 1975 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, gdzie specjalizował się w obliczeniowej analizie widm Ramana drgań sieciowych w organicznych monokryształach pod kierunkiem prof. Tadeusza Lutego w Zakładzie Fizyki Chemicznej Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej. W roku akademickim 1975/1976 był doktorantem prof. Bogusława Kędzi w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Pierwiastków Rzadkich, gdzie prowadził badania w spektroskopii oscylacyjnej związków koordynacyjnych. Studiował także na Marquette University w Milwaukee, Wisconsin, USA, gdzie w roku 1981 uzyskał doktorat w dziedzinie Chemii Nieorganicznej i Spektroskopii Molekularnej pod kierunkiem prof. Kazuo Nakamoto. Zajmował się podstawowymi badaniami nad selektywnością rezonansowego rozpraszania światła Ramana jako funkcji odległości pomiędzy maksimów absorpcji wynikających z różnych przejść elektronowych. W latach 1981–1984 odbył staż podoktorancki w zespole badawczym prof. Thomas. G. Spiro na Wydziale Chemicznym w Princeton University, Princeton, New Jersey, gdzie również pracował jako adiunkt w latach 1984–1988 specjalizując się w dziedzinie chemii bionieorganicznej, spektroskopii oscylacyjnej i chemii kwantowej. Od 1989 roku jest profesorem w Department of Chemistry, University of Houston, Houston, Texas, USA.

Marek Pasierbski

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Marek Pasierbski stworzył unikatową firmę wytwarzającą pojazdy specjalne, między innymi do pracy w głębokich kopalniach miedzi. Oryginalne konstrukcje samochodów specjalnych znalazły rynek w Polsce (szczególnie w KGHM przy dostawach samochodów do przewożenia ludzi w kopalni) oraz za granicą. Jego działalność jest przykładem bardzo dobrej inżynierii wraz z uwieńczoną pełnym sukcesem komercjalizacją oryginalnych rozwiązań. Jest autorem patentu nr 208475 na „Samojezdny wóz transportowy” – pojazd przeznaczony do eksploatacji w niemetalowych wyrobiskach kopalń metali kolorowych oraz autorem samodzielnych konstrukcji pojazdów specjalnych (opartych o podwozia Land Rover) przeznaczonych dla wojska, policji, służb specjalnych, straży pożarnej, ratownictwa, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw cywilnych. Wyróżniony jest ambasadorem Politechniki i Wydziału Mechaniczno- Energetycznego tak w kraju, jak i za granicą.

Stanisław Gubański

Wydział Elektryczny

Jest uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie inżynierii wysokich napięć. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół materiałoznawstwa elektrotechnicznego, w szczególności w odniesieniu do zasad projektowania, zjawisk starzeniowych oraz rozwoju technik pomiarowych dla diagnostyki izolacji aparatów elektrycznych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1976 r. W latach 1976-1989 pracował na stanowisku adiunkta na PWr. Od 1989 r. przebywa na stałe w Szwecji, gdzie w latach 1989-1996 pracował w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie. Stopień docenta nadała mu Rada Wydziału Elektrycznego tej uczelni w 1991 r. Od 1996 r. jest profesorem Uniwersytetu Technicznego (Chalmers University of Technology) w Goteborgu. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest autorem/współautorem 370 prac opublikowanych, 2 skryptów akademickich, kilku broszur technicznych CIGRE i norm technicznych IEEE. Jest członkiem IEEE i CIGRE. Współpracuje z PWr, w szczególności z Instytutem Elektrotechniki. Przykładami tej współpracy może być wspólny udział w projektach europejskich (program REDIATOOL oraz MALET Centre of Excellence) oraz organizacja serii konferencji naukowych z cyklu Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials. Jest inicjatorem współpracy pomiędzy Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii PWr, a ośrodkiem ABB Corporate Research w Krakowie oraz współpracy Wydziału Elektrycznego PWr i Chalmers University of Technology w ramach programu Erazmus.

Wiktor Jurkiewicz

Wydział Inżynierii Środowiska

Wiele lat przepracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, a następnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. W latach 1993-2004 wraz z członkami Zarządu MPWiK przyczynił się do zmiany sposobu funkcjonowania i obrazu firmy komunalnej. Obecnie wykorzystuje doświadczenia pracując na stanowisku Dyrektora Działu/Głównego Konsultanta w dużej międzynarodowej firmie konsultingowej URS Polska Sp. z o.o. (Scott Wilson Ltd.) świadczącej usługi dla szerokiego grona klientów zarówno publicznych jak i prywatnych. Realizował wiele poważnych przedsięwzięć, w tym nadzorowanie realizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego; modernizację łódzkiego systemu wodno-kanalizacyjnego; projektowanie i nadzorowanie realizacji systemu zaopatrzenia w wodę wybrzeża Czarnogóry; pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla największych inwestycji komunalnych w Polsce – realizowanych przez MPWiK w Warszawie. Od ukończenia studiów utrzymuje żywe kontakty z Uczelnią. Dotychczasowa współpraca dotyczyła m.in.: – badań technologicznych technologii uzdatniania wody w Stacji Pilotowej w Zakładzie Produkcji Wody „Mokry Dwór”; – badań technologicznych technologii uzdatniania wody w Stacji pilotowej w Zakładzie Produkcji Wody „Na Grobli”; – badań składu osadów zalegających w sieci wodociągowej Wrocławia; – badań hydraulicznych wrocławskiej sieci wodociągowej; – projektowania i budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku; – wdrażania do budowy sieci kanalizacyjnych innowacyjnych materiałów oraz metod renowacji podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej.

Wojciech Zawadzki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

W latach 1975 – 1991 był wiceprezesem KM AZS Politechnika Wrocławskiej. Przyczynił się do tego, że klub AZS Politechnika Wrocławska w latach 70-tych i 80-tych był najlepszym klubem akademickim w Polsce. W roku 1986 był założycielem giełdy komputerowej na Politechnice. Od 1991 roku prowadzi własną firmę informatyczną Zakład Usług Komputerowych Probit, która wytwarza oprogramowanie komputerowe do wspomagania zarządzania różnych jednostek gospodarczych, zatrudnia 70 osób. Udostępnia stworzone w Probicie oprogramowania do celów dydaktycznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania PWr, Kilkukrotne sponsorował Dolnośląskie Zawody w Programowaniu Zespołowym organizowanych przez Instytut Informatyki Stosowanej PWr. W roku 2012 uczestniczył w komitecie organizacyjnym obchodów 60-lecia Klubu Sportowego AZS Politechnika Wrocławska. Z tej okazji wydał książkę o działalności sportowo rekreacyjnej AZSu na Politechnice w latach 70-tych i 80tych. Jest organizatorem i sponsorem wielu imprez szachowych na Dolnym Śląsku.

Wojciech Kaczkowski

Wydział Inżynierii Środowiska

Karierę zawodową rozpoczął w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Praca w MPWiK związana była z zarządzaniem, planowaniem, budową, remontami i eksploatacją infrastruktury podziemnej Wrocławia tj. systemu zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków. W praktyce zawodowej pełnił zarówno rolę inwestora jak i wykonawcy. Zdobył doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych udokumentowane uprawnieniami wykonawczymi i budowlanymi. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz funkcję Inżyniera Miasta. Współpracował z PWr przy inwentaryzacji hydraulicznej i kalibracji wrocławskiej sieci wodociągowej celem opracowania i wdrożenia komputerowego modelu symulacji pracy i rozkładu ciśnień w sieci. W ramach powołanego i funkcjonującego przy MPWiK Zespołu Ekspertów współpracował z Uczelnią w zakresie budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku. W latach 1991-2013 współpracował z Uczelnią w ramach wdrażania do budowy innowacyjnych materiałów (GRP, PEHD) oraz metod renowacji podziemnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Powierzał wykonywanie opracowań i ekspertyz stanu technicznego kluczowych kolektorów ściekowych we Wrocławiu.

Robert Podolski

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Od 2000 r. pracuje w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu, od 2012 r. na stanowisku Dyrektora. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Zawodów Ratowniczych Głogów 2004 r.; wieloletni animator międzynarodowych zawodów ratowniczych, trener szkolący ratowników JRGH do międzynarodowych zawodów; członek zespołu konsultacyjnego Ministra Skarbu przy likwidacji KWB „Sieniawa”; członek zespołu mieszanego (WUG, OUG, KGHM) pracującego nad korektą projektu przepisów do Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze w latach 2001-2002. Współpracuje z macierzystym Wydziałem w zakresie organizacji praktyk dla studentów, prowadzenia wykładów z zakresu metod szkolenia w ratownictwie górniczym, określeni minimalnych wymagań programowych dla kierunku górnictwo i geologia oraz wymogów niezbędnych do stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych i podziemnych Zakładach Górniczych. W ostatnich latach pełniąc odpowiedzialne funkcje w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu stale konsultuje i wspomaga działania Wydziału związane z prowadzeniem kierunku górnictwo i geologia.