WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ w roku 2019

 

Dorota Szlachcic

Wydział Architektury

Właściciel firmy MSOCEAN Sp. z o.o.. Twórczyni licznych projektów i realizacji, w tym niepowtarzalnych projektów oceanariów we wrocławskim oraz łódzkim Zoo, projektów zespołów mieszkaniowych; Osiedle na Skrzydlatej, Pogodne Krzyki, Park Ołtaszyn oraz projektów obiektów użyteczności publicznej np.: biurowiec Corpo czy Wall st. House we Wrocławiu. Nagradzana w wielu konkursach min: Profesjonalista Forbesa 2014, Hymalayan Mountain Hut za projekt wysokogórskiego schroniska w Himalajach, Grand Prix oraz 1 miejsce za realizację Afrykarium-Oceanarium.
Wiceprzewodnicząca Konwentu Rady Społecznej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Maciej Minch

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej obecnie Prezes Biura Projektów I Realizacji Inwestycji VegaCad. Autorytet w branży konstruktorów i rzeczoznawców budowlanych. W wielu projektach współpracował z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. Do najbardziej znanych należą Galeria Dominikańska ,Pasaż Grunwaldzki, budynek Afrykarium-Oceanarium czy Biblioteka Uniwersytecka UWr. Autor ponad 150 publikacji, 500 ekspertyz naukowo- technicznych w zakresie budowalno-konstrukcyjnym oraz kilkuset projektów konstrukcyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budownictwa przemysłowego i budynków użyteczności publicznej. Wyróżniony i nagrodzony w wielu konkursach, m.in: 1 miejsce Grand Prix za projekt Afrykarium –Oceanariaum we wrocławskim Zoo, 1 miejsce za projekt apartamentowca „Ogrody Tumskie II”, uhonorowany o odznaką Ministra Inwestycji Rozwoju za zasługi dla budownictwa 2018.”

Jacek Sikorski

Wydział Elektroniki

Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę zawodową w firmie Refa S.A. jako konstruktor, w kolejnych latach pełnił funkcje kierownicze. W roku 2016 został dyrektorem Centrum Automatyki Elektroenergetycznej w Schneider Electric Polska(dawniej Refa S.A.). O bogatym doświadczeniu zawodowych świadczą liczne projekty techniczne i ich realizacje, uzyskane patenty, wdrożenia przemysłowe. Od początku kariery zawodowej utrzymuje ustawiczne kontakty z Politechniką Wrocławską. Reprezentuje oraz wspiera Wydział Elektryczny i Katedrą Energoelektryki fundując nowoczesne sprzęty dydaktyczne, staże i praktyki dla studentów.

Krzysztof Przybylski

Wydział Chemiczny

Przeszedł długa i ciekawą ewolucję kariery zawodowej, której kamieniami milowymi były: Wydział Chemiczny PWr (chemik teoretyk), Wyższa Szkoła Wojsk Chemicznych w Krakowie, Huta Szkla Krosno, Instytut niskich Temperatur PAN, Freie University Berlin, Polifarb Wrocław, a obecnie jest Prezesem Zarządu PPG Global Business Services Poland. Utrzymuje kontakty z Alma Mater dzieląc się zdobytym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki.

Przemysław Malinowski

Przemysław Malinowski

Wydział Chemiczny

Rektor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.W pracy naukowej zajmuje się problematyką technologii wytwarzania nawozów mineralnych oraz zagospodarowaniem odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Jest współautorem ponad 70 publikacji naukowych oraz ponad 50 prac naukowych niepublikowanych. Od1995 stale uczestniczy w pracach badawczo- rozwojowych prowadzonych na zlecenia krajowych jak i zagranicznych kontrahentów przemysłowych. Aktywność naukowa obejmuje także udział w projektach badawczych w zakresie technologii nawozów na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Piotr Kula

Wydział Chemiczny

Po studiach podjął pracę w Olimp Laboratories na stanowisku technologa, którego głównym zadaniem było projektowanie nowych produktów i stworzenie od podstaw Działu Badawczo-Rozwojowego. W roku 2008 awansował na stanowisko Kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego, gdzie zarządzał Zespołem projektowym i nadzorował współpracę międzydziałową. W 2015 roku awansował na stanowisko Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, jednocześnie pełniąc funkcję Business Development Director w Benepha, Inc. (w ramach grupy kapitałowej Olimp-Nutrifarm). Wykonuje on obowiązki związane z koordynacją procesów związanych ze strategią rozwoju firmy oraz nowych i istniejących linii produktowych tj. ok 350 produktów (ponad 1000 SKU’s) sprzedawanych do ponad 130 krajów. Ponadto do zadań należą analiza rynku w obszarze innowacji produktowych, surowcowych i technologicznych, współpraca z jednostkami naukowymi i kluczowymi kontrahentami. Współtwórca wielu patentów, autor specjalistycznych artykułów, publikacji prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz szkoleń m.in. dla lekarzy i farmaceutów. W ostatnich 10-ciu latach brał czynny udział opracowaniu i wdrożeniu kilkunastu zaawansowanych projektów technologicznych i badawczo-rozwojowych, innowacyjnych na skalę światową. Najbardziej przełomowymi były: 4 Projekty Kredyt Technologiczny (2013- 2014), Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Olimp Laboratories Sp. z o.o. o pow. 7,2tys m2 oraz Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. o kubaturze 129 tys. m3. Łączna wartość wszystkich w/w inwestycji, z pozyskaniem dofinansowania z UE to ok. 400mln zł. W latach 2017-2018 był współpomysłodawcą i Kierownikiem Projektu ”Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0. o wartości 195 mln zł, który będzie realizowany w latach 2018-2025 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest on, zatem jednym z najmłodszych, ważnych menadżerów przemysłowych, jakich wydała nasza Uczelnia. Mimo znacznego obciążenia czasowego bieżącymi obowiązkami Pan mgr inż. Piotr Kula utrzymuje żywe kontakty z Wydziałem Chemicznym naszej Uczelni.”

Aleksander Budnicki

Wydział Elektroniki

Inżynier w jednej z trzech najbardziej prestiżowych firm laserowych w świecie TRUMPF z siedzibą w Niemczech. Obecnej jest odpowiedzialny za rozwój technologi femtosekundowych laserów światłowodowych w grupie TRUMPF, wspomagając wiele ośrodków na całym świecie. Kieruje grupą dwunastu naukowców i inżynierów, prowadzi ze strony przemysłowej dwie prace doktorskie z zakresu fizyki laserów oraz biooptyki, ma udział w wielu projektach badawczych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz 32 zgłoszeń patentowych i przyznanych patentów.

Piotr Świdziński

Wydział Elektroniki

Dr hab. n. med., inż. Piotr Świdziński 1975 Absolwent Wydziału Elektroniki. Wykładowca i koordynator wielu przedmiotów na kierunku Fizjoterapia oraz Protetyka Słuchu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest uznanym ekspertem w skali kraju z zakresu zastosowań akustyki w foniatrii, audiologii i protetyce słuchu. O dorobku naukowym świadczą liczne publikacje, opracowania, podręczniki i skrypty o tematyce zaburzeń głosu, mowy i słuchu oraz recenzje do czasopism. Wieloletni rzeczoznawca MEN w zakresie programów nauczania i podręczników szkolnych w zawodzie protetyk słuchu. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i dydaktyczną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w roku 2003 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Maria Świderska-Bróż

Maria Świderska-Bróż

Wydział Inżynierii Sanitarnej

Prof. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej 1970. Pracę zawodową w Politechnice Wrocławskiej podjęła w roku 1970 na stanowisku stażysty, a następnie asystenta, adiunkta, docenta i profesora. Cała jej kariera zawodowa była związana z Politechniką Wrocławską, gdzie w latach 1984-1990 pełniła funkcję zastępcy dyrektora instytutu, a w latach 1990-1993 oraz 2002-2008 funkcję prodziekana. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 150 publikacji, dwie autorskie monografie, 4 skrypty, a przede wszystkim 4 podręczniki z zakresu oczyszczania i odnowy wody, a także kilkadziesiąt referatów konferencyjnych oraz ponad 60 raportów z badań realizowanych na zamówienia przemysłu. W swojej wieloletniej działalności dydaktyczno – wychowawczej, która obejmowała prowadzenie wszystkich form zajęć dydaktycznych, była promotorem ok. 130 prac dyplomowych, 6 zakończonych przewodów doktorskich, a także recenzentem w 13 przewodach doktorskich i 8 habilitacyjnych. Laureatka wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, w tym nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Politechniki Wrocławskiej

Zbigniew Stawiński

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę zawodową w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja”, gdzie na przestrzeni ponad 30 lat zdobywał kolejne szczeble awansu od Inżyniera do Dyrektora. W kolejnych latach sprawował prezesurę w firmie Rokita w Brzegu Dolnym oraz PCC Utilities S.A. Obecnie zarządza firmą VKN Polska Sp z o.o. działającą na rzecz ochrony środowiska poprzez gospodarcze wykorzystywanie i przetwarzanie odpadów przemysłowych według najnowszych technologii. W swojej działalności zawodowej w dziedzinie energetyki podejmował zagraniczną współpracę w zakresie budów obiektów energetycznych i eksportu usług remontowych. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych związanych z eksploatacją ZEC Kogeneracja.

Janusz Bujak

Wydział Inżynierii Sanitarnej

Prace zawodową rozpoczął w roku 1990 na stanowisku referenta w wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej W Bydgoszczy. Od roku 1991 jest właścicielem Przedsiębiorstwa Projektowo- Montażowego PROMONT. Pracował również w szkolnictwie wyższym– Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy (2001-2006), Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (2006-2007) oraz Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym W Bydgoszczy (2016-2018). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2005 a doktora habilitowanego w roku 2010. Doktora i pracę habilitacyjną obronił w Politechnice Wrocławskie, gdzie w roku 2017 został przyznany tytuł profesora. Dorobek zawodowy Janusza Bujaka obejmuje wiele referatów krajowych i zagranicznych, programów technologicznych, patentów i świadectw ochronnych. W swojej karierze zawodowej otrzymał wiele nagród, wyróżnień, medali i odznaczeń w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi. Współpracuję z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej prowadząc seminaria naukowe oraz przewody doktorskie.

Ngo Hoang Minh

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wykładowca Filologii Wietnamskiej na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz przysięgły, właściciel biura tłumaczeniowo-doradczego w Warszawie. Aktywista i działacz na rzecz kultury wietnamskiej w Polsce i pomocy społecznej. Wiceprezes Fundacji Wpierania Integracji Wietnamczyków w Polsce. W ramach tej fundacji współorganizuje wiele spotkań, seminariów w celu edukacji o polskiej kulturze, polskim języku i aspektach działalności gospodarczej w Polsce.

Piotr Poprawski

Wydział Informatyki i Zarządzania

Dyrektor centrum informatycznego Capgemini Software Solutions Center. Po studiach rozpoczął karierę zawodową w firmie S3 Group/Philips w Irlandii i w Polsce na stanowiskach managerskich. Od 206 związał się z firmą Capgemini Polska, gdzie pełni funkcję Dyrektora Capgemini Software Solutions Center. Zainicjował jedno z pierwszych centrów informatycznych dla największych firm technologicznych w Polsce. Odpowiadał za rozbudowanie centrum Capgemini We Wrocławiu z niszowej jednostki liczącej 50 osób do największego centrum rozwoju oprogramowania W Grupie Capgemini W Europie Centralnej(obecnie zatrudnia 1700 osób). Od 2012 jest członkiem Konwentu Wydziału Informatyki i Zarządzania. Współpracuje z Wydziałem w zakresie dydaktyki i tworzenia programów.

Czesław Palczak

Wydział Mechaniczny

Na przestrzeni 26 lat przepracowanych w POLTEGORZE- Instytut, pełniąc m.in. funkcję Kierownika Zakładu Transportu Przenośnikowego, uzyskał: 19 Patentów, 4 Wzory Użytkowe, 6 Nagród Ministra oraz Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie w Barcelonie.Brał udział w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z transportem przenośnikowym dużej wydajności, prowadząc współpracę z instytutami Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Przed przejściem na emeryturę przez 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego – Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Wrocławiu.Przeprowadził sprawnie proces restrukturyzacji MPK, poprawił wyniki ekonomiczne Spółki, dostosowując ją do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Odnowił znacząco tabor, wprowadził nową jakość pracy. Miał znaczący wkład we wprowadzeniu we Wrocławiu najnowocześniejszego systemu łączności. Po przejściu na emeryturę przez dwie kadencje pełnił funkcję Radnego Miasta Wrocławia, piastując w Kadencji V funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowej, a w kadencji VI Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. Zawsze mocno zaangażowany na rzecz miasta i jego mieszkańców, miał na koncie znaczące sukcesy w rozwiązywaniu miejskich problemów. Był szanowany i ceniony. Jest współzałożycielem i członkiem Komitetu Organizacyjnego wszystkich 11 Zjazdów Koleżeńskich absolwentów studiów dziennych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej z lat 1956 – 1961.

Edward Sobczak

Wydział Mechaniczny

Po studiach zatrudnił się we wrocławskim zakładzie budowy szybowców Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne szybownictwa „PZL-BIELSKO” na stanowisku głównego technologa wprowadzając nowatorskie technologie. W 1982 został szefem wrocławskiego Oddziału Przedsiębiorstwa Doświadczalno-Produkcyjnego szybownictwa ,,PZL-BIELSKO”, którym kierował do końca roku 1999, tj. do przejścia na emeryturę. Należy do Komitetu Organizacyjnego Zjazdów Koleżeńskich rocznika 61 na Wydziale Mechanicznym .

Artur Dzierża

Wydział Mechaniczny

Po ukończeniu studiów rozpoczął prace na stacji kontroli pojazdów w Polmozbycie we Wrocławiu, w kolejnych latach pracował w Stacji Diagnostycznej Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. W 1991 rozpoczął własną działalność w zakresie szeroko pojętnej inżynierii pojazdowej.(ARDA PUH). W 2003 uzyskał certyfikat rzeczoznawcy samochodowego. Przez cały czas swojej aktywności zawodowej identyfikuje się z Politechniką Wrocławska. Wspierając merytorycznie pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego udziela konsultacji zakresie diagnostyki i rzeczoznawstwa samochodowego oraz udostępnia warsztaty samochodowe do celów dydaktycznych.

Mariusz Ciorga

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Adiunkt na Uniwersytecie w Regensburgu. W swojej działalności naukowej zajmuję się badaniami z dziedziny fizyki półprzewodników i nanostruktur. Wyniki swoich prac publikuje w najlepszych czasopismach międzynarodowych takich jak Natur Communications czy Physical Review Letters, łącznie jest współautorem blisko 70 publikacji, cytowanych ponad 800 razy (bez autocytowań), co składa się na indeks Hirscha wynoszący 17, ponadto wygłosił wiele referentów między innymi na konferencji Internatioanl Conference on Physics. Wybitne osiągnięcia naukowe Pana Marusza Ciorga zostały nagrodzone przez National Research Council w Kanadzie.

Mateusz Krzyżosiak

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wykładowca w University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (UM-SJTU Joint Institute). Jest to instytut z siedzibą w Szanghaju, utworzony i zarządzany wspólnie przez University od Michigan (USA)I jeden z czołowych chińskich uniwersytetów – Shanghai Jiao Tong University.

Anna Fotuma-Szymańska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Dyrektor departamentu Risk Intelligence Portfela Klientów Zamożnych w Santander Bank Polska SA.