WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ w roku 2017/2018

 

Agnieszka Szczepaniak

Wydział Architektury

Współpraca z Politechniką Wrocławską: Wiceprzewodnicząca Konwentu Rady Społecznej Wydziału Architektury PWr w kadencji 2012-2016 Przewodnicząca Konwentu Rady Społecznej Wydziału Architektury PWr w kadencji 2016-2020 1998-2008 Praca w Urzędzie Miasta- Wydział Architektury i Budownictwa. 2008-Obecnie: własna działalność (m.in.):

 • Osiedle wielorodzinne „Oarkowa Ostoja”,
 • Zespół budynków jednorodzinnych „”Nord House”,
 • Nowa Papiernia,
 • Dyrekcyjna 33,
 • Długosza Business Park.

Magdalena Gruna

Wydział Architektury

Współpraca z Politechniką Wrocławską:

 • Udział w organizacji letniej szkoły architektury Sumer School of Architecture – lipiec 2017
 • Szkolenia w zakresie oprogramowania Vectorworks na Wydziale Architektury
 • Organizacja i prowadzenie eventów: Noc Muzeów, Dni Kultury Dawnej,
 • Członek-założyciel Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Dawnej Autorka 3 spektakli na festiwal „Maj z muzyka Dawną
 • Współpraca z wieloma Sstudiami Projektowymi i Firmami Reklamowymi np.: DIAM S.A, QUESTWEST Advertising Sp. z o.o. czy MAXILAND Sp. z o.o.

Przemysław Maliszkiewicz

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Współpraca z Politechniką Wrocławską:

 • Pomoc Absolwentom PWr w odbywaniu praktyk zawodowych i uzyskiwaniu zatrudnienia w kierowanych przez siebie firmach,
 • kierowanie pracowników na studia podyplomowe „szkolenia drogowych inspektorów mostowych” prowadzone na PWr.
 • Udział w organizacji konferencji na PWr. w latach 1999, 2007, 2011,
  2005-2016 Wrocławskie dni mostowe – również w roli sponsora
 • Współpraca naukowo badawcza z Pwr. (ponad 70 obiektów mostowych na A-4, A-2 i A-1)
 • Zainicjowanie i udział w realizacji wieloletniej współpracy z uczelniami w Portugalii
 • Współpraca w pozyskaniu i realizacji programach naukowo- badawczych finansowanych przez NATO

Obecnie:
Dyrektor Oddziały GDDKiA Opole

Kamil Jerzy Chodzyński

Kamil Jerzy Chodzyński

Wydział Chemiczny

Współpraca z Politechniką Wrocławską:

 • Stała współpraca z dr. Lesławem Królikowskim z Zakładu Inżynierii Chemicznej PWr.
 • Założyciel Laboratorium którego celem jest modelowanie 3D elementów ciała ludzkiego,
 • Projektowanie instrumentów medycznych niezbędnych do prowadzenia skomplikowanych operacji
 • Współpraca z Europejska Agencją Kosmiczną w tematyce biomechaniki- Zachowanie płytek krwi w zmiennym polu grawitacyjnym podczas lotów parabolicznych

Obecnie
Kierownik laboratorium w Experimental Medicine Laboratory – Univerisite libre de Bruxelles

Jerzy Polaczek

Wydział Chemiczny

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Szczególna uwaga i zainteresowanie artykułami naukowymi nadesłanymi przez pracowników Wydziału Chemicznego PWr.

Obecnie:
Od 2001 Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny”

Jan Puszyński

Wydział Chemiczny

Współpraca z Politechniką Wrocławską: Kontakty naukowe z Wydziałem Chemicznym

Obecnie
Pełniący obowiązki Rektor
South Dakota School of Mines and Technology

Janusz Boratyński

Janusz Boratyński

Wydział Chemiczny

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Kontakty naukowe z Wydziałem Chemicznym w tym wspólne publikacje i seminaria

Obecnie:
Zakład Onkologii Doświadczalnej
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk

Gerard Wysocki

Wydział Elektroniki

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Wieloletnia współpraca z prof. Krzysztofem Abramskim na Wydziale Elektroniki owocująca wielokrotną wymianą studencką i stażami na Uniwersytecie Princeton

Obecnie:
Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, Princeton University

Lech Pawłowski

Wydział Elektroniki

Współpraca z Politechniką Wrocławską:

Stała współpraca w ramach porozumienia Pomiędzy Uniwersytetem w Lille, Francja i Uniwersytetem Limoges, Francja a Politechnika Wrocławską o współpracy dydaktycznej i naukowo badawczej.
Umożliwienie dyplomantom Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki korzystania z zaplecza badawczego francuskich Uczelni Współpraca naukowo- badawcza w ramach polsko-francuskich studiów doktoranckich

Obecnie:
Professor at the University of Limoges, SPCTS

Krystyna Macek-Kamińska

Wydział Elektroniki

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Kontakty naukowe z Wydziałem Elektrycznym
Promocja rozprawy doktorskiej doktorantki Wydziału Elektrycznego PWr.

Obecnie:
Kierownik Katedry Robotyki i Zastosowań Informatyki Politechnika Opolska

Tomasz Zawadzki

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Wieloletnia współpraca z Wydziałem Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Udział w szkoleniach
Projektowanie nowych rozwiązań eksploatacji złóż kopalnianych
Publikacje w materiałach konferencyjnych KRUSZYWA MINERALNE (organizowanej przez wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii) i przewodnictwo w panelach dyskusyjnych i sesjach tematycznych

Obecnie:
Prezes Zarządu Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A w Niemodlinie

Krzysztof Porębski

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotny udział w przygotowaniu danych i realizacji pomiarów wentylacyjnych dla potrzeb obliczeń i analiz wykonywanych przez PWr. prac badawczych i naukowych z zakresu wentylacji
Udział we wdrożeniu wyników pracy „Usprawnienie wentylatorów WPK-5,35, zabudowanych w szybach O/ZG Rudna” w latach 2011- 2013
Udział we wdrożeniu pracy badawczej „system monitorowania wiercenie przodka – wersja użytkowa” i poprzedzających ją badań od 2008 roku

Obecnie:
Dyrektor ds. Technicznych O/ZG Rudno

Andrzej Przyborowski

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Wieloletnia współpraca z Wydziałem Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Udział w szkoleniach w zakresie projektowania
Projektowanie nowych rozwiązań eksploatacji złóż kopalnianych Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań procesów produkcyjnych

Obecnie:
Prezes Zarządu Centrum Projektowe Miedzi Cuprum-Projekt Sp. z o.o

Agnieszka Nawirska-Olszańska

Wydział Inżynierii Środowiska

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Udział w komisji konkursowej – The Best 2017
Syn jest prezesem Fundacji Manus (Rozwoju Politechniki Wrocławskiej)
Współorganizator i Współgospodarz Konferencji Cyklicznej „”Postęp Techniczny w w Wodociągach – Wydział Inżynierii Środowiska

Obecnie:
Adiunkt z tytułem hab. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Piotr Fura

Wydział Inżynierii Środowiska

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Współpraca i korzystanie z doradztwa technicznego pracowników PWr. podczas renowacji kolektora „ODRA” (1998-1999 oraz 2012- 2013)
Wieloletnia współpraca i korzystanie z doradztwa technicznego i eksperckiego pracowników PWr. przy przeglądzie obowiązujących w MPWiK S.A. Wytycznych Projektowania I Budowy Miejskich Sieci, Urządzeń i Przyłączy Wodociągowo-Kanalizacyjnych
Współpraca przy wykonywaniu przez pracowników PWr. wielu ekspertyz i analiz oraz wymiana informacji do badań naukowych studentów PWr.

Obecnie:
Zastępca managera Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK S.A we Wrocławiu

Nguyen Thi Thanh Thu

Nguyen Thi Thanh Thu

Wydział Informatyki i Zarządzania

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Organizacja w Wietnamie spotkań z autorami polskimi:

 • 2009 Janusz L. wiśniewki
 • 2010 Grzegorz K. Kołodka
 • 2013 Andrzej Grabowski
 • 2015 Magdalena Witkiewicz

W 2015 odznaczona Honorowo „Bene Merito” za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez Ministra Spraw Zagranicznych

Obecnie:
Tłumaczenie Literatury polskiej na język wietnamski (nagroda za najlepszy przekład w 2006 przyznana przez Stowarzyszenie Literatów Hanoiskich)

Karol Kaczmarek

Wydział Mechaniczny

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Ciągła współpraca w Wydziałem Mechanicznym PWr
Doprowadzenie do seminarium w ABB Corporate Research w Krakowie, gdzie zaprezentowano możliwości współpracy Wydziału Mechanicznego z Koncernem ABB.
Podjęcie działań na rzecz zapewnienia stażu absolwentom Wydziału Mechanicznego w jednostkach ABB

Obecnie:
Business Unit Transformers, Vice President , ABB Management Services (HQ)

Joachim Potrykus

Wydział Mechaniczny

Działalność społeczna i szereg odznaczeń:

 • 2012 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1997 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1982 Złoty Krzyż Zasługi Rady Państwa
 • 1977 Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej
 • 1980 i 1987 Srebrna i Złota Odznaka SIMP-u
 • Nagrody Rektora Pwr. (6 nagród) i Dziekana Wydziału Mechanicznego (4 nagrody)
 • Od 1963 Działalność w Radzie Nadzorczej Osiedla Biskupin – nagrodzona Złotą i Srebrną Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1971, 1977)
 • Od 1995 Członkostwo i przewodniczenie Prezydium (1997-2013) Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji św. Jadwigi zwieńczone Honorową Odznaką Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego (2014)
 • Organizator Zjazdu MECH’61 po 25 latach od ukończenia studiów i późniejszych Wiele osiągnieć naukowych i inżynierskich przynoszących chlubę Uczelni.

Obecnie:
Emerytowany Profesor Politechniki Wrocławskie

Franciszek Lipiński

Wydział Mechaniczny

Współpraca z Politechniką Wrocławską:

Wieloletnia współpraca Instytutu Poltegor z PWr. Wspólne tematy badawcze wypływające z potrzeb przemysłu głównie górnictwa odkrywkowego w branży węgla brunatnego.
Organizator Zjazdu MECH’61 po 25 latach od ukończenia studiów i późniejszych

Obecnie:
Emerytowany Kierownik Pracowni Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego POLTEGOR

Izabela Szlufarska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Stała współpraca z PWr. Publikacja Artykułów z afiliacją PWr. we współpracy z prof. Arkadiuszem Wójsem. Obecnie na stażu naukowym W jej grupie przebywa doktorant z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki

Obecnie:
Full Professor University Wisconsin-Madison, Department of Materials Science & Engineering And Department of Engineering Physics

Krzysztof Podgórski

Wydział Matematyki

Współpraca z Politechniką Wrocławską:
Profesor wizytujący w semestrze zimowym na PWr.
Obecnie:
Professor , Department of Statistics Lund University, Sweden