fbpx

WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ w roku 2020

 

Anna Kościuk

Wydział Architektury

Absolwentka Wydziału Architektury, Ukończyła studia podyplomowe i uzyskała uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w 1987 roku. Właścicielka biura projektów Archikon s.c. i aktywny członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. Przewodnicząca Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zbigniew Maćków

Wydział Architektury

Właściciel pracowni projektowej „Maćków”, współinicjator Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Współpracuje z Politechniką Wrocławską organizując staże oraz praktyki studenckie i wykłady na Wydziale Architektury.

Artur Kopeć

Wydział Chemiczny

Od 2003 roku jest związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie. Zdobywał kolejne szczeble kariery począwszy od samodzielnego technologa po kierownika Wydziału Amoniaku, a w 2012 objął stanowisko członka Zarządy Grupy Azoty S.A.
Wspólnie z Politechniką Wrocławską – Instytutem Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych opracował i uruchomił produkcje nawozu SALETROSAN. Opracowana technologia uzyskała patenty krajowe i zagraniczne.

Tomasz Mucha

Wydział Chemiczny

Swoją karierę zawodową rozpoczął w WZZ Herbapol SA na stanowisku mistrza produkcji, obecnie jest Wiceprezesem Zarządu- Dyrektorem ds. Rozwoju. Współpracuje z PWr prowadząc wykłady organizując, staże i praktyki studenckie.

Jerzy Dora

Wydział Elektroniki

W 1983 roku założył własną firmę elektryczną, w której zajmował się budową i wdrażaniem systemów automatyzacji produkcji rolniczej i ogrodowej. W 1989 firma zmieniła profil działalności na projektowanie i produkcję systemów przetwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania elektronicznej aparatury badawczej pod nazwą „Dora Power Systems”.

Ryszard Bubień

Wydział Elektroniki

Główny Specjalista ds. aparatury medycznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii We Wrocławiu. Od wielu lat prowadzi aktywną działalność publiczną i samorządową na rzecz lokalnej społeczności Wrocławia oraz działalność humanitarną.

Krzysztof Nowak

Wydział Elektroniki

Po obronie pracy magisterskiej wyjechał na studia doktoranckie do Heriot-Watt University w Edynburgu, gdzie obronił pracę doktorską o laserowej modyfikacji szkła kwarcowego na potrzeby korekty kierunku promieniowania szeregów i macierzy laserów półprzewodnikowych. Praca ta była na tyle inspirująca, że na zaproponowanych przez niego rozwiązaniach powstała firma spin-off PowerPhotonic Ltd, którego Dr K. Nowak jest jednym ze współzałożycieli. Dzisiaj PowerPhotonic Ltd produkuje unikalną mikro- optykę dla szerokiego grona klientów z różnych sektorów przemysłu, takich jak telekomunikacja czy obronność. W Edynburgu poznał japońską doktorantkę, Yuki, z którą się ożenił i w 2006 roku wyjechał do Japonii do bardzo poważnej firmy GIGAPHOTON, pracując nad nowymi typami laserów z pasma EXV (Extrem Ultra Violet, długość fali 13.6nm) na potrzeby rekordowej zdolności rozdzielczej w litografii. Opanował język japoński.
W 2017 wyjechał z Japonii i przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, aby podjąć pracę w rozwijającej się firmie TeraDiode, zajmując się technikę spektralnego skalowania mocy diod laserowych. Dr Nowak ma bardzo duży dorobek publikacyjny i jest człowiekiem walczącym z wyzwaniami technologicznymi na froncie naukowo-technologicznym.
Regularnie odwiedza naszą Alma Mater. W 2013 roku przyjął na staż do firmy GIGAPHOTON magistranta (Łukasza Dziechciarczyka) na roczny staż studencki.

Witold Ziomek

Wydział Elektroniki

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu rozpoczął pracę w roku 2006, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od roku 2017 pełni funkcję Prezesa. W ciągu kilkunastu lat pracy w ścisłym kierownictwie spółki przyczynił się do wysokiej oceny wystawionej przedsiębiorstwu przez międzynarodową fundację” Europejski Model Doskonałości Zarządzania” .Dzięki temu MPWiK znalazła się w gronie najlepszych zarządzających organizacji w skali europejskiej .W pracy zawodowej stawiał na współpracę z Politechniką Wrocławską oraz innymi uczelniami Wrocławia zarówno w strefie badań i kształcenia studentów. Nadzorował powstanie i działalność Centrum Nowych Technologii MPWiK, które to centrum ściśle współpracuje z PWr. Współpraca naukowa z Pwr zaowocowała uruchomieniem czterech dużych tematów dotyczących nowoczesnych metod uzdatniania wody dla Wrocławia (projekt WODTECH i SEMS) oraz głębokiego usuwania azotu ze ścieków w aglomeracji Wrocławskiej (projekt NWOŚ i FNA), które były i są aktualnie finansowane przez NCBiR. W ramach wyżej wymienionych projektów badawczych wykonano i uruchomiono dwie unikalne stacje badawcze doświadczalne w skali pilotowej, które są aktualnie eksploatowane do badań procesów uzdatniania wody dla Wrocławia oraz badań procesów odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych, do badań głębokiego usuwania związków azotu ze ścieków z aglomeracji Wrocławskiej i odcieków ze stacji mechanicznego odwadniania osadów z WOŚ. Współpracuje z PWr w zakresie kształcenia przez organizowanie praktyk w MPWiK dla studentów umożliwienie wykonywania prac dyplomowych i magisterskich i inżynierskich przez studentów oraz umożliwienie praktycznego zapoznania się z zakładami uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków poprzez wycieczki dydaktyczne dla studentów. Witold Ziomek jest członkiem Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej.

Sławomir Wochna

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Od 2019 roku Dyrektor oddziału PGE GiEK SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku ślusarza na odkrywce, następnie operatora maszyn budowlanych i sprzętu technologicznego, nadgórnika, sztygara zmianowego i sztygara oddziałowego w Oddziale Taśmociągów Węglowych i Sortowni Węgla oraz Zastępcy Zawiadowcy Ruchu Kopalni. Od 2015 do 2019 roku przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PGE GiEK S.A. Nagrodzony Honorową Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP. Zasłużony Pracownik Turowa: uhonorowany złotą odznaką w 2017 r., srebrną odznaką w 2012 r. W 2019 r. otrzymał odznaczenie Generalnego Dyrektora Górniczego II-go stopnia. Ukończył studia podyplomowe Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, posiada indywidualny certyfikat menedżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx). Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz integracji absolwentów Politechniki Wrocławskiej zatrudnionych w KGHM. Od wielu lat współpracuje z Wydziałem w zakresie projektowania nowych rozwiązań eksploatacji odkrywkowej złóż i kopalin, prac badawczych i ekspertyz dotyczących eksploatacji węgla brunatnego, transportu kopalnianego oraz maszyn podstawowych, stosowanych
w kopalniach odkrywkowych. 

Dariusz Jach

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Od 2018 roku jest Dyrektorem Naczelnym O/ZG „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. Karierę zawodową rozpoczął w ZG Rudna na stanowisku stażysty, następnie nadgórnika pod ziemią, sztygara oddziału wydobywczego, nadsztygara górniczego, kierownika Działu Robót Górniczych oraz Głównego Inżyniera Górniczego. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie Wartością Firmy) oraz studiów Executive Master of Business Administration (Business Trend) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Menadżer, współtwórca i uczestnik wielu projektów rozwojowych, w tym m.in. projektu uruchomienia pierwszego oddziału wydobywczego poniżej poziomu 1200m. Prekursor wielu systemów eksploatacji podwyższających bezpieczeństwo pracy w górnictwie, w tym modyfikacji systemu eksploatacji złoża o dużej miąższości. Nagrodzony przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Czynny ratownik górniczy odznaczony m.in.: Medalem za Długoletnią Służbę, Odznaką Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej, Odznaką Honorową Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie przyznaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Zasłużony dla KGHM oraz Zasłużony dla Zakładów Górniczych „Rudna”. Utrzymuje stałe kontakty z macierzystym Wydziałem, współpracując w zakresie prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznym poprzez prowadzenie systemu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału. Aktywnie wspiera realizacje wielu prac naukowo-badawczych i ekspertyz dla potrzeb KGHM, realizowanych przez pracowników macierzystego Wydziału. Kreuje tematy współpracy badawczo-rozwojowej z KGHM z PWr, realizowanych w ramach funduszy pozyskiwanych ze środków strukturalnych i unijnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz integracji absolwentów zatrudnionych w KGHM SA.

Marek Dziopa

Wydział Inżynierii Środowiska

Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego, ukończył tam studia w 1995 na wydziale Zarządzania i informatyki. Obecnie jest Dyrektorem ds. eksploatacyjno- technicznych w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA. Współpraca z Politechniką Wrocławską przejawia się licznymi wizytami studentów Wydziału Inżynierii Środowiska w LPWiK w Legnicy. Marek Dziopa ma swój udział w podpisaniu umowy ramowej w zakresie współpracy pomiędzy Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy SA oraz Politechniką Wrocławską oraz umowy w zakresie badań pyłów z Wydziałem Inżynierii Środowiska. Prowadzi liczne konsultacje w przedmiocie zawartych umów z pracownikami Wydziału Inżynierii Środowiska.

Wojciech Stanek

Wydział Inżynierii Środowiska

Wiceprezes Zarządu MPWiK SA.

W latach 1982 1991 pracował w Biurze Projektów „BIPROWOD” na stanowisku od asystenta do starszego projektanta ,a następnie na stanowisku kierownika pracowni projektowej. W latach 2001-2007 jako pracownik kadry zarządzającej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji kierował Działem Inżynieryjnym, Zakładem Oczyszczania Ścieków oraz Działem Realizacji Programów Europejskich. W 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o.. Działalność Wojciecha Stanka jako osoby odpowiedzialnej za rozwój i działanie BPBK sp. z o.o. pozwoliła na znaczący rozwój firmy czego wynikiem było powstanie wielu nowoczesnych obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w

Polsce. Od 2019 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu MPWiK s.a. we Wrocławiu i czynnie prowadzi współpracę między Wydziałem Inżynierii Środowiska a MPWiK s.a. we Wrocławiu.

Bożena Skibicka

Wydział Informatyki i Zarządzania

Pani Bożena Skibicka odbyła staże naukowe na uniwersytecie w Tsukubie w Japonii oraz Mariborze w Słowenii. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w 1981 roku. Z branżą informatyczną związana jest od 1990 roku specjalizuje się w dziedzinie zarządzania dokumentami i automatyzacją procesów oraz analityki biznesowej. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu. Prowadziła wiele projektów wdrożeniowych o różnej skali zarówno w sektorze publicznym jak i komercyjnym. W 1991 roku współpracowała z wydziałem Informatyki i Zarządzania przy tworzeniu i wdrażaniu systemu statystycznej jakości procesu montażu komputerów w spółce Business Operation Systems Rex a w 1995 roku przy opracowywaniu systemu obiegu dokumentów w Zarządzie Dróg i Komunikacji we Wrocławiu z wykorzystaniem systemu pracy grupowej LOTUS NOTES. Pani Bożena Skibicka w 2013 roku była twarzą Politechniki Wrocławskiej w Kampanii promującej naszą Uczelnię. Wspierała od wielu lat Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej biorąc udział w balach charytatywnych oraz organizowanych aukcjach. Obecnie jako Business Development Manager współpracuję z firmą Mis2 spółka z o.o.. Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą i Przewodniczącą Konwentu Business Centre Club, członkiem Rady Doradców Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC oraz Przedstawicielem na lata 2014 – 2020 Loży Dolnośląskiej BCC w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Dolnośląskiego.

Jakub Czyżkowski

Wydział Informatyki i Zarządzania

Jest Wiceprezesem i współzałożycielem wrocławskiej firmy Sente która stworzyła i rozwija autorski innowacyjny system informatyczny zarządzania -platformę, która pozwala na obsługę różnorodnych procesów biznesowych i zapewnia środowisko do tworzenia dedykowanych rozwiązań umożliwiających szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym jej użytkowników .Od początku swojego istnienia spółka Sente aktywnie współpracuje z Wydziałem Informatyki i Zarządzania- obecnie zatrudnia ponad 160 pracowników i realizowała ponad 100 projektów wdrożeniowych w firmach w całej Polsce. W 2019 roku została wyróżniona jako jedna na Dolnym Śląsku i dziewiąta w kraju Diamentem Forbesa.

Krzysztof Górecki

Wydział Informatyki i Zarządzania

Pan Krzysztof Górecki także absolwentem studiów MBA (2003) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 1980 -2010 był uczestnikiem oraz współorganizatorem Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych organizowanej przez Wydział Informatyki i Zarządzania we współpracy z innymi uczelniami i ośrodkami gospodarczymi. W latach 2008-2013 był uczestnikiem Forum Firm Informatycznych organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania oraz wrocławskie firmy informatyczne. W roku 2018 wspomagał organizację uroczystości 50-lecia wydziału Informatyki i Zarządzania, był autorem bogatej wystawy fotograficznej prezentującej historię wydziału. Od roku 1999 jest prezesem zarządu firmy THB systemy informatyczne sp. z o.o. we Wrocławiu.

Artur Sawicki

Wydział Informatyki i Zarządzania

Od 20 lat jest związany z wrocławskim rynkiem IT między innymi z firmami QAD i Unit 4 Teta. W roku 2016 stworzył od podstaw we Wrocławiu polski oddział firmy INFOR czołowego dostawcy systemów klasy ERP obsługującego ponad 68000 klientów na całym świecie. W Centrum kompetencyjnym INFOR w Polsce aktualnie zatrudnionych jest 330 osób o różnych specjalnościach. Na przestrzeni 4 lat pracowało w tej firmie 63 absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Artur Sawicki wcześniej był dyrektorem zarządzającym w spółce UNIT 4 Teta produkującej systemy IT dla firm. Oprócz zarządzania firmą rozszerzył zakres jej działania w Polsce o dwa globalne centra usług wspólnych, w których znalazło zatrudnienie dodatkowo 300 pracowników. Zarządzane przez Pana Sawickiego firmy od kilkunastu lat aktywnie współpracują z Wydziałem Informatyki i Zarządzania przekazując oprogramowanie na potrzeby dydaktyki badań, organizując wykłady i warsztaty oraz oferując program staży i praktyk.

Andrzej Mazur

Wydział Informatyki i Zarządzania

W latach 1976 1992 związany z firmą Fabryka Automatów Tokarskich na stanowisku Pełnomocnika dyrektora ds. Handlowych. Obecnie jest Prezesem Zarządu DS Germaz Sp z o.o.. Kandydat jest wprawdzie absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania, ale od 2003 roku firma którą kieruje oraz bezpośrednio kandydat współpracuje ścisłe z Wydziałem Mechanicznym w obszarze dydaktyki poprzez oferowanie miejsc praktyk i staży dla studentów, realizacje prac dyplomowych z przemysłem oraz zaangażowanie w projekty studenckie Bardzo aktywna jest także współpraca w zakresie realizacji procesów badawczo-rozwojowych z których kilka zakończyło się wdrożeniami patentów.

Wojciech Kalinowski

Wydział Mechaniczno – Energetyczny

Swoją karierę zawodową związał w 1978 roku z Instytutem Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Opolu, który obecnie występuje pod Nową nazwą Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Kandydat w Instytucie pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, początkowo był kierownikiem Pracowni i Zakładu Pomiarów i Urządzeń Cieplnych oraz Zakładu Inżynierii Procesów i Środowiska, by następnie zostać od 2007 roku Zastępcą Dyrektora ds. Techniki .Przez cały okres jego pracy zawodowej w Instytucie bardzo intensywnie i owocne rozwijała się, z jego inspiracji i często przy jego bezpośrednim udziale ,współpraca naukowo-badawcza z różnymi jednostkami badawczymi naszego wydziału. Współpraca między innymi dotyczyła badań przemiału kamienia wapiennego analizy parametrów pracy wentylatorów przemysłowych, badań charakterystyka spalań różnych rodzajów węgla i paliw alternatywnych. Owocem tej współpracy były między innymi wspólne publikacje, wystąpienia na konferencjach oraz realizowane przez studentów naszego wydziału staże i praktyki dyplomowe.

Marian Rosiński

Wydział Mechaniczny

W swojej karierze zawodowej obejmował w latach 1967 -2002 szereg ważnych stanowisk: Kierownika, Konstruktora, Głównego Specjalisty i Dyrektora związanych z projektowaniem, badaniem i oceną oraz uruchomieniem maszyn, urządzeń i aparatury przemysłu rolnego. W latach 2002 – 2010 prowadził własną działalność gospodarczą „Marian Rosiński HYDROPNEUMAT” Wrocław. Obecnie na emeryturze jest czynnym rzeczoznawcą SIMP i aktywnym uczestnikiem zjazdów koleżeńskich Wydziału Mechanicznego rocznik 61′.

Zygmunt Bąk

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Dr hab. inż. Zygmunt Bąk, ukończył Liceum Ekonomiczne w Nysie w 1972 r. Studia na stacjonarnych studiach doktoranckich w latach 1977-1981. W 1982 roku obronił pracę doktorską w dyscyplinie nauki fizyczne, promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Walasek (†2009).
W maju 1982 r. został zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Częstochowie. Jego specjalnością naukową jest teoria ciała stałego, w szczególności fizyka magnetyzmu. Na przełomie lat 1988-1989 odbył pięciomiesięczny staż w Natuurkundig Laboratorium Universiteit van Amsterdam. Habilitował się w 1992 r. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu i został mianowany na stanowisko profesora WSP w Częstochowie. W latach 1999-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Częstochowie. W 2005 r. została utworzona Akademia im. Jana Długosza, która przekształciła się z dniem 1 czerwca 2018 r. w Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UH-PJD). Od 2005 r. piastował funkcję Prorektora ds. Rozwoju Akademii im. Jana Długosza. W latach 2008-2012 i 2012-2016 pełnił funkcję Rektora tej uczelni. Od 1 września 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Rozwoju UH-PJD. Jest członkiem m.in.: Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, The Korean Magnetics Society, Komitetu Wydawniczego Journal of Magnetics.

Wojciech Kaźmierczak

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Pan Wojciech Kaźmierczak ukończył studia w zakresie informatyki w Instytucie Matema-tyki i Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki w roku 2006 z oceną bardzo dobrą. Za swoją pracę magisterską „Algorytmy najlepszego wyboru w zbiorach częściowo uporządkowanych” uzyskał I nagrodę w ogólnopolskim Konkursie PTM na Naj-lepszą Pracę Studencką z Zastosowań Matematyki i Rachunku Prawdopodobieństwa. W roku 2015, W Instytucie Matematyki i Informatyki, także na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, obronił pracę doktorską z zakresu matematyki pt. „Optymalne algo-rytmy najlepszego wyboru na pewnych naturalnych porządkach częściowych”. Wyniki badań z rozprawy doktorskiej zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach z Listy Filadelfijskiej w artykułach „The best choice problem for posets; colored complete binary trees” (Journal of Combinatorial Optimization 31, 13-28, 2016) oraz „The best choice problem for a union of two linear orders with common maximum” (Discrete Applied Mathematics 161, 3090-3096, 2013).
Po ukończeniu studiów doktoranckich pan Wojciech Kaźmierczak prowadził działalność gospodarczą, a także zasiadał w różnych okresach w zarządach spółek Stermedia sp. z o.o., Mennica Wrocławska sp. z o.o., Grupa Trinity SA oraz Goldenmark SA. Jest też jednym z założycieli i udziałowców spółki Wroclife sp. z o.o., która wydaje magazyn i portal wrocławski Wroclife.pl a także współzałożycielem i pierwszym prezesem zarządu Dolno-śląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (DZPP), a w roku 2019 został powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-nego jako przedstawiciel strony pracodawców. Jest także wieloletnim działaczem Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) i w ramach tej aktywności był bliskim współpracownikiem ś.p. prof. Jerzego Przystawy. Kandydat przez cały czas swojej działalności zawodowej i społecznej utrzymuje kontakt z Politechniką Wrocławską. Wraz z prof. Jackiem Cichoniem pracuje nad projektami typu nauka-biznes. Jest także aktywnym uczestnikiem seminarium Procesy stochastyczne na grafach i porządkach częściowych. W ramach tego seminarium jest współautorem pracy rozwiązującej pewien znany problem, która niebawem wysłana zostanie do czasopisma. Jak widać z powyższych informacji, p. dr. inż. Wojciech Kaźmierczak jest osobą mającą znaczący wpływ na życie społeczne i gospodarcze regionu, a także zachowuje aktywne i twórcze, bardzo wartościowe więzi z Politechniką Wrocławską.