fbpx

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 10 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się o godz.13:15 w sali 505 bud. C- 7 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 16.05.2018 r.
oraz protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 18.12.2018 r.
3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 r.
5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.
6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności w 2018 r.
7. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2019.
8. Zapoznanie się z projektem zmian w statucie Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Stowarzyszenia w nowym brzmieniu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania.