Na podstawie art. 19 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SAPWr w dniu 16 maja 2018  o godz.  13:15 w bud. C-7 sali 504 z następującym porządkiem obrad:

1.Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 11.05.2017 r.

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr z 2017 r.

4.Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r.

5.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności z 2017 r.

6.Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności z 2017 r.

7.Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2018.

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za rok 2015-2017.

9.Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu ubiegłej kadencji zgodne z art. 23 pkt. g Statutu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.

10.Wybory:

– Komisji Skrutacyjnej

– Przewodniczącego Zarządu

– Członków Zarządu

– Członków Komisji Rewizyjnej

– Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego

11.Wnioski dla pracy Zarządu w następnej kadencji.

12.Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Zebrania.