fbpx

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 23 września 2020 r. o godz. 16:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze na które zaprasza Absolwentów Politechniki Wrocławskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Mając na uwadze ograniczenia związane z organizowaniem zgromadzeń Zebranie Walne odbędzie się w formie WIDEOKONFERENCJI na platformie ZOOM z następującym porządkiem obrad:

1.     Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2.     Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Sprawozdawczego Zebrania z dnia 22.05.2020 r.

3.     Zapoznanie się z projektem zmian w statucie Stowarzyszenia wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

4.     Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w statucie Stowarzyszenia.

5.     Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.

6.     Wolne wnioski.

 

UWAGA

Zgłoszenie udziału w Walnym Zebraniu w formie wideokonferencji, z powodów technicznych, należy przesłać na adres alumni@pwr.edu.pl do dnia 23 września do godziny 10:00.

 

Proponowana zmiana w statucie:

dodanie w Art. 37a:
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Cały tekst statutu z proponowanym zapisem: Statut 2020 tekst jednolity – propozycja 23.09.2020