Historia

Inicjatywy

Stowarzyszenie podejmowało różne inicjatywy dokumentujące historię uczelni i środowiska akademickiego.

Działalność wydawnicza:

 • wydawnictwa wspomnieniowe, dotyczące pierwszych lat organizacji i funkcjonowania Uczelni, będące potwierdzeniem fenomenu wyjątkowo głębokiej wspólnoty akademickiej uczniów i nauczycieli akademickich.

 • stymulowanie powstania wydawnictw dokumentujących postaci i zdarzenia ważne dla wydziałów Politechniki, przygotowywane również przez społeczność absolwentów organizujących zjazdy koleżeńskie

 • współdziałanie w przygotowaniu opracowań jubileuszowych z okazji 50-lecia Politechniki Wrocławskiej oraz wydawnictwa okolicznościowego, dokumentującego działalność wrocławskiego środowiska akademickiego w latach 1945-2005, widzianego przez pryzmat szkół naukowych, twórców i ich uczniów.

Wśród inicjatyw pozytywnie przyjętych przez władze Uczelni jest album "Politechnika Wrocławska na przełomie tysiącleci", w fotografiach z syntetycznym komentarzem w języku polskim i angielskim (prace nad nim trwają już od dłuższego czasu..)

 • Wnioskowanie i opiniowanie kandydatów do tytułu "Zasłużony dla Politechniki Wrocławskiej", których nazwiska są umieszczane na specjalnej tablicy w holu głównym uczelni

 • Opiniowanie i wnioskowanie o uhonorowanie osób do nadania ich nazwisk salom lub budynkom Uczelni
  Dzięki tej inicjatywie na dziedzińcu Politechniki powstał Skwer Dionizego Smoleńskiego, pierwszego rektora (1951-1960) samodzielnej już uczelni, Jego pomnik, zaś w holu głównym – tablica pamiątkowa. Odrestaurowano również tablicę poświęconą pamięci pierwszego Prorektora Politechniki Wrocławskiej, Profesora Edwarda Suchardy. W budynku C7 utrwalono w płaskorzeźbie postać Profesora Igora Kisiela. Dziedziniec wewnętrzny, swoiste atrium budynku A1, nosi imię Profesora Różyckiego, tam też stoi Jego pomnik wykonany z szarego piaskowca. Straż Akademicka Politechniki ma swą Aleję, a Grupa Naukowo-Kulturalna, od której przyjazdu do Wrocławia rozpoczął się akademicki rozdział w dziejach miasta – tablicę pamiątkową.

 • Kontakty z absolwentami

  • Zjazdy Absolwentów

  • Ankietowanie uczestników zjazdów

  • Pomoc w odnawianiu utraconych kontaktów

Jednym z zasadniczych celów statutowych Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi z absolwentami. Szczególne znaczenie Stowarzyszenie przywiązuje do kontaktów między absolwentami i absolwentów z Uczelnią. Dotyczy to zwłaszcza absolwentów I-go rocznika studiów, z rekrutacji 1945 roku i dyplomu otrzymanego w 1950 roku. Z inicjatywy Stowarzyszenia zorganizowano pierwszy zjazd rocznika 1945 w skali całej uczelni, który odbył się w 1995 r., z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, prof. Ottonem Dąbrowskim (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego), a drugi, z "odnowieniem dyplomu", w dniach 7-8 lipca 2000 r., z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego prof. Henrykiem Hawrylakiem (Wydział Mechaniczny). Kolejne spotkanie, w nieco uszczuplonym składzie, odbyło się w czerwcu 2005 roku.

Zasięgaliśmy również opinii absolwentów w kwestii ważnej dla uczelni, jaką jest stopień przygotowania do zawodu i po latach – ocena zdobytego wykształcenia. W latach 2002-2005 ankietowano ponad 800 uczestników zjazdów, przekazując wnioski władzom uczelni.