Historia

Historia  Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
Historia 

Zamysł powołania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej powstał w 1974 r. zaś działania zmierzające do powołania Stowarzyszenia powierzono Grupie Inicjatywnej. Nie były one łatwe w czasach nie sprzyjających organizowaniu stowarzyszeń. Najtrudniejsze było przedstawienie zakresu i obszaru działania Stowarzyszenia oraz statutu, które mogły być przyjęte przez Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego. Z dokumentów wynika, że materiały te były wiele razy poprawiane i zmieniane. W grudniu 1975 r. sprzyjający zamierzeniu ówczesny rektor, prof. Tadeusz Porębski, wyraził zgodę na powołanie Stowarzyszenia. Działalność rozpoczęto już w marcu 1976 r. Natomiast zatwierdzenie statutu przez Urząd Wojewódzki i uzyskanie osobowości prawnej nastąpiło 1 września 1976 r. Z Grupy Inicjatywnej ukonstytuował się Zarząd w osobach: prof. Marek Zakrzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Bromirski – wiceprzewodniczący, doc. Felicjan Szymankiewicz – wiceprzewodniczący, prof. Jerzy Stańda – sekretarz, dr inż. Roman Jaworski – skarbnik, prof. Jerzy Fekecz – członek Zarządu, Maria Wyzga – sprawy administracyjno-finansowe. Początkowo działalność Stowarzyszenia koncentrowała się głównie na pomocy w organizowaniu spotkań koleżeńskich absolwentów różnych lat, różnych wydziałów. Dotyczyła ona ułatwień w finansowej i formalnej stronie organizacji spotkań, stwarzając możliwość korzystania z konta bankowego, pośredniczenie w korespondencji, uzyskiwanie zezwoleń w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na wydawanie druków formalnych. W okresie "systemu zaopatrzenia kartkowego" umożliwiano otrzymanie dodatkowych przydziałów reglamentowanych artykułów na przyjęcia z okazji zjazdów koleżeńskich, na które to spotkania wymagane były oddzielne zezwolenia. Wymagało to 'wizyt' w Wydziale Handlu Urzędu Wojewódzkiego.

Działalność Stowarzyszenia została zawieszona wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku; 21 grudnia 1981 r. zarekwirowano pieczątki, książki finansowe i inne podstawowe dokumenty blokując na pół roku wszelką działalność. Z końcem czerwca 1982 roku, po usilnych staraniach Zarządu i Sekretarza sekretariatu uczelni, doc. Felicjana Szymankiewicza, wyrażono zgodę na wznowienie pracy. W tych trudnych czasach podejmowane inicjatywy obejmowały pomoc koleżeńską oraz działalność informacyjną, ponieważ brakowało rzetelnej informacji o wydarzeniach na uczelni w powiązaniu z sytuacją w kraju. W okresie kilkunastu lat funkcjonowaniu Stowarzyszenia zmieniał się skład Zarządu w rytmie trzyletnim. 1 grudnia 1992 roku, podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia, przewodniczącym wybrano prof. Jana Kmitę, który tę funkcję pełnił przez 12 lat ze składem Zarządu w pierwszej kadencji: prof. Henryk Hawrylak – wiceprzewodniczący, dr Wojciech Myślecki – wiceprzewodniczący, prof. Jerzy Stańda – sekretarz, prof. Joachim Potrykus – skarbnik, Maria Wyzga – sprawy administracyjno-finansowe; prof. Otton Dąbrowski, prof. Włodzimierz Kordylewski, doc. Felicjan Szymankiewicz, mgr inż. Andrzej Kaczkowski, dr Marek Kozłowski, mgr inż. Wojciech Klimek, dr Aleksandra Lewandowicz, dr inż. Marek Sikora – członkowie Zarządu. W trakcie kolejnych kadencji wystąpiły z powodów losowych i zaangażowania się społecznego niektórych osób, zmiany w składzie Zarządu. W ostatnie kadencji skład był następujący: prof. Jan Kmita – przewodniczący, prof. Henryk Hawrylak – wiceprzewodniczący, prof. Otton Dąbrowski – wiceprzewodniczący, prof. Jerzy Stańda – sekretarz, prof. Joachim Potrykus – skarbnik, Lucyna Hajduk – sprawy administracyjno-finansowe; prof. Zbigniew Gnutek, prof. Włodzimierz Kordylewski, doc. Felicjan Szymankiewicz, mgr inż. Andrzej Kaczkowski, dr Aleksandra Lewanowicz, prof. Jan Pytel – członkowie Zarządu. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia dokonało w dniu 6 grudnia 2005 r. przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium ustępującego Zarządu, a w dniu 20 grudnia 2005 r. dokonało zmian w statucie, uchwaliło nadanie godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia prof. Janowi Kmicie oraz powołało nowy Zarząd a także program prac na kadencję 2006-2008.